top of page
Ara

Trafik Kazası Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Trafik Kazası Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi Örneği(Trafik Kazası Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi Örneği).................. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DOSYA NO : 20...../.......E.


DAVALI : .................... (TC: .........................)

(ADRES)

.......... (TC......................)

(ADRES)

VEKİLİ : Av.

(ADRES)


DAVACI : ........................

KONU : Dosya hakkında beyan dilekçemizin sunumundan ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


Dosya konu trafik kazası ...............tarihinde müvekkilimin idare ettiği .............. plaklı araç ile ...................... istikametinde .................. takiben il merkezine seyri esnasında...... Sk. Doğru dönüş yaparken, .........'ın aracın önüne hızlıca geçmesi sonucu sol şoför kapısı tarafından, yavaş bir şekilde çarpmıştır.


Olaydan yeri mahallinin, sosyo-ekonomik durumu göz önüne alıdığında suç oranı yüksek bir mahalle oluşundan kaynaklı olarak, çevre esnafın müvekkilin idaresinde araca sinkaflı hakaretler ederek koşar adımlarla gelmesi neticesinde müvekkilim, kendisinin ve o dönemki nişanlısının can güvenliğinin tehlikeye gireceği düşüncesi ile kız arkadaşını öncelikle evine bırakmış, ardından hızlı bir şekilde olay mahalline geldiğinde hiç kimseyi göremediği için olay mahallini terk etmiştir.


Hukuk hâkimi, kusurun bulunmadığını ya da kusurun derecesini tespit eden ceza mahkemesi kararını dikkate almaksızın, hukuk yargılaması sırasında ayrıca, failin işlediği fiil sonucunda ortaya çıkan zararın miktarının ne olduğunu, kusurunun bulunup bulunmadığını ya da failin kusurunun derecesinin ne olduğunu belirleyecektir.


TBK m.74-

Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir.


MÜVEKKİLE AÇILAN CEZA YARGILAMASI SONUCUNDA..................... İLE BİRLİKTE MÜVEKKİL HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLMİŞ, BU KARARLA BERABER MÜVEKKİLE, CEZA YARGILAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK HERHANGİ BİR HUKUKİ SONUÇ DOĞMAMIŞTIR. ...............

.

.

.

CMK’nun 231/5. maddesi uyarınca; “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.” Ceza mahkemesinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlanan kararı, kesinleşmiş bir mahkumiyet niteliğinde olmadığı gibi, TBK’nun 74. maddesi anlamında hukuk hakimi yönünden bağlayıcılığı yoktur. Şu halde, mahkemece yukarıda açıklanan olgular gözetilerek davalı ... yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi ile davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmuş olması doğru olmamış ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir... davalı ... yararına BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2017/2801 E. , 2017/4714 K.


Öte yandan, Hukuk Genel Kurulu’nun 01.02.2012 gün ve E:2011/19-639, K:2012/30 sayılı ilamında vurgulandığı üzere, maddi olgunun belirlenmesi yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.231), kesinleşmiş bir ceza hükmü olmadığından, hukuk hakimini bağlamayacağının kabulü gerekir.”

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/4-8 Karar: 2013/1458 Karar Tarihi: 09.10.2013


Manevi tazminat zenginleşme aracı olarak kullanılamamakla birlikte, karşı tarafı da fakirleştirmemesi gerekmektedir. Yaşanılan trafik kazasından kaynaklı olarak karşı tarafın manevi tazminat talebi, oldukça yüksek bir meblağdır. Sosyal İnceleme Raporundan da anlaşılacağı üzere ..................., oldukça yoksul bir aileden gelmekte olup, sosyal yaşamından kaynaklı olarak ağır bir buhran içerisindedir.

Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkında hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak...itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2015/7137 E. , 2018/698 K.


Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, tarafların kusur durumu, yaralanmanın şekli de gözönünde tutularak, B.K.'nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır...itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2014/17025 E. 2017/1325 K. 13.02.2017


Sonuç olarak dosya içerisindeki raporlardan da anlaşılacağı üzere, karşı tarafça talep edilen fahiş ölçüde fazla olan manevi tazminat tutarını müvekkillerin ödeme gücünün bulunmadığı açıktır. .................. da görüleceği üzere Müvekkilin Davacı Tarafa İddia Edildiği Şekilde Zarar Vermediğini Göstermektedir. Müvekkil hakkında hapis cezası değil adli para cezasına karar verilmiştir, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemece olumlu kanaate varılması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla olay davacı tarafın iddia ettiği gibi yaşanmamış, mahkeme hükmünde de bu durum tespit altına alınmıştır. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden kaynaklı olarak, hukuki mesnetten yoksun davanın reddedilmesini talep ederiz.


HUKUKİ NEDENLER : TBK, TMK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER :...................... tanık, keşif, yemin, yargıtay kararları, bilirkişi incelemesi, ekler vs. delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek nedenler ile usul ve yasaya aykırı olarak ikame edilen haksız davanın REDDİ ile masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.. (tarih)

DAVALILAR VEKİLİ

AV. .....................................

EK :


_______________________________________________________________________________________

Trafik Kazası Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi Örneği - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi Örneği
Trafik Kazası Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi Örneği  - ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı , Mersin Ceza Avukatı , Hatay Ceza Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 

Comments


bottom of page