top of page
Ara

Adana İş Hukuku Avukatı

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Adana İş Hukuku Avukatı işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenir. Türkiye'de genellikle İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda düzenlenmiş hükümlere dayanarak çözümlenir.

İş Kanunu'nun 17. maddesi, işverenin iş sözleşmesini haklı neden olmaksızın feshetmesi durumunda işçiye ödenecek kıdem tazminatına ilişkin hükümleri içerir. Bu maddeye göre, bir yıl ve üzeri süreyle çalışan işçinin, iş sözleşmesi işveren tarafından haksız yere feshedildiğinde kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Adana İş Hukuku Avukatı bu tip uyuşmazlıklarla ilgilenir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


İş sözleşmesinin feshinde uyulması gereken usul ve esaslar İş Kanunu'nun 18. ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, işverenin, iş sözleşmesini feshetme niyetini işçiye yazılı olarak bildirmesi ve fesih nedenini açıkça belirtmesi gerekmektedir. İşçinin, fesih bildirimine itiraz etme ve işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Adana İş Hukuku Avukatı bu uyuşmazlıklarla ilgilenir.


Adana İş Hukuku Avukatı


İşe iade davaları, İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Buna göre, işçi tarafından açılan işe iade davasında mahkeme, işverenin fesih işleminin geçerli bir nedene dayanıp dayanmadığını değerlendirir. Eğer mahkeme, feshin geçersiz olduğuna karar verirse, işçinin işe iadesine karar verilebilir. Adana İş Hukuku Avukatı bu uyuşmazlıklarla ilgilenir.


Ücret alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklarda ise İş Kanunu'nun 32. maddesi önem taşır. Bu madde, işçinin ücretinin ne şekilde ve ne zaman ödeneceğini düzenler. İşverenin, ücreti belirlenen zaman dilimleri içerisinde ödememesi durumunda, işçinin yasal faiz talep etme hakkı doğar. Adana İş Hukuku Avukatı süreç ile yakından ilgilenir.


Fazla çalışma ücreti, İş Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda işçiye fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin yüzde elli fazlası olarak hesaplanır.

İşçi ve işveren arasındaki bu ve benzeri uyuşmazlıkların çözümünde, arabuluculuk süreci de önemli bir yer tutar. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'na göre, işçi veya işverenin dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunludur. Bu süreç, taraflar arasında daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sağlama amacı taşır. Adana İş Hukuku Avukatı süreç ile ilgilenir.


Ayrıca Kira Sözleşmesi: Kiracı ve Ev Sahibi Hakları yazımızdan kiracı ve mülk sahipleri olarak haklarınızı öğrenebilirsiniz. Kiracının Tahliye Süreci, Haklar ve Yükümlülükler yazımızdan tahliye sürecine ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.


Adana İş Hukuku Avukatının Davada Rolü


İş hukuku davalarında Adana İş Hukuku Avukatının rolü, taraflardan birini temsil ederek hukuki sürecin yönetilmesinde önemli bir göreve sahiptir. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, genellikle iş sözleşmesinin feshi, ücret, fazla mesai ücreti, tazminat talepleri gibi konuları içerir. Bu tür davalarda avukatın rolleri arasında aşağıdakiler yer alabilir:


  1. Danışmanlık: Avukat, müvekkilini iş hukuku mevzuatı, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirir. İşçinin ya da işverenin mevcut durumunu değerlendirerek en uygun hukuki yolu önerir.

  2. Belge Hazırlığı: Dava sürecinde gerekli olan tüm hukuki belgelerin (dava dilekçesi, cevap dilekçesi, delil listesi vb.) hazırlanması ve sunulması avukatın sorumluluğundadır. Bu belgelerin hukuki kurallara uygun olarak düzenlenmesi, davanın seyrini doğrudan etkileyebilir.

  3. Temsil: Avukat, işçi veya işveren adına mahkemede veya arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında temsilci olarak görev yapar. Bu süreçte, müvekkillerinin haklarını savunur, delilleri sunar ve gerekli savunmaları yapar.

  4. Müzakere ve Anlaşma: Çoğu hukuki uyuşmazlıkta olduğu gibi, işçi-işveren davalarında da tarafların bir anlaşmaya varması tercih edilen bir çözümdür. Avukat, müvekkilinin menfaatleri doğrultusunda en iyi anlaşmayı sağlamak için karşı taraf veya onun avukatı ile müzakerelerde bulunabilir.

  5. Bilgi ve Deneyim: Avukat, iş hukuku alanındaki bilgi ve deneyimi sayesinde, müvekkillerine stratejik tavsiyelerde bulunabilir. Ayrıca, benzer davalardan elde edilen tecrübeleri, müvekkillerinin lehine kullanabilir.

  6. Hakların Korunması: Avukat, müvekkilinin iş hukuku çerçevesindeki tüm haklarının korunması için çalışır. Bu, haksız işten çıkarma, ücret alacakları, tazminat hakları gibi konularda müvekkilinin haklarını etkili bir şekilde savunmayı içerir.

Adana İş Hukuku Avukatı bu uyuşmazlıklarla ilgilenir., Adana İş Hukuku Avukatı sürecin adil ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Adana İş Hukuku Avukatının rolü, sadece hukuki temsil ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda müvekkilinin hukuki süreç boyunca bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini de kapsar.

Adana İş Hukuku Avukatı

Adana İş Hukuku Avukatı - ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page