top of page

SAĞLIK HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#Malpraktis #doktor #diş hekimi #tıp merkezi #poliklinik #hastane #sağlık kuruluşlarının #bilgisizliği #deneyimsizliği #ilgisizliği #yanlış teşhis #hatalı #eksik #tazminat davasıdır. #aydınlatma #onam #tedavi #uygulama hataları #malpraktis; #doktor #sağlık çalışanı #hastanelerin #kasten #ihmal #Doktor hatası tazminat davası #özel hastane #devlet hastanesinde #idare mahkemesinde #idari dava #Hekimin özen #teşhis #endikasyon #tıbbi tedbirin #hastanın aydınlatılması #anamnez #personel bulundurulması #insan vücudu #tıbbi #malpraktis #Malpraktis #Malpraktis #tedavi #özen eksikliği #tıbbı uygulama #Tıp Biliminin #Komplikasyon

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, sunulması, denetlenmesi ve sağlıkla ilgili diğer konuları içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, hasta haklarını koruyarak sağlık hizmeti sunucularının sorumluluklarını belirlemeyi ve sağlık sektöründeki tüm paydaşların yasal gereklliklere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamayı amaçlamaktadır

 • Sağlık Kuruluşları ve Yasal Düzenlemeler: Sağlık Hukuku hastaneler, klinikler ve sağlık merkezleri vd. sağlık kuruluşlarının kurulması, yönetimi ve işleyişi ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

 • Hasta Hakları ve Sağlık Hizmetleri: Hasta hakları, hastaların tıbbi müdahalelere, tedavilere ve bilgiye erişimini düzenler. Sağlık hizmeti sunucularının hasta mahremiyetine saygı göstermesi ve hasta onayı alması gibi konular bu kapsamdadır.

 • Tıbbi Uygulamalarda Hukuki Sorumluluk: Sağlık hizmeti sunucularının, tıbbi uygulamalarının sonuçlarından dolayı yasal sorumluluklarını belirler. Tıbbi htalar, tıbbi dava süreçleri ve tazminat konuları Sağlık Hukuku içinde değerlendirilir.

 • İlaç ve Tıbbi Cihazların Düzenlemesi: İlaçların üretimi satışı ve dağıtımı, tıbbi cihazların ithalatı ve kullanımı gibi konularda yasal düzenlemeleri içerir.

 • Etik ve Tıp Ahlakı: Sağlık Hukuku sağlık çalışanlarının etik kurallara uymasını ve tıp ahlakına uygun hareket etmelerni sağlar.

 • Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmeti Finansmanı: Sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve ödeme sistemleri gibi konular Sağlık Hukukunun önemli bir parçasıdır.

 • Sağlık Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma: Sağlık hizmeti sunucularının hastaların tıbbi bilgilerini güvenli bir şekilde saklamasi, veri koruma düzenlemelerine uygun davranması gereken konulardır.

 • Hekimlerin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Lisanslama ve Denetimi: Sağlık hizmeti sunucularının lisanslama süreçleri ve denetmleri Sağlık Hukuku kapsamındadır.

Hukuk büromuzun sağlık hukuku hizmetleri şunları içermektedir:

 • Hasta Hakları ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı: Hasta hakları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda müvekkillerimize danışmanlık yaparak tıbbi müdahaleler ve tedavilere ilişkin yasal düzenlemeleri anlamalarına yardımcı oluyoruz.

 • Tıbbi Hata ve Malpraktis Davaları: Tıbbi hatalar ve malpraktis (ihmal) iddiaları durumunda hastalar veya sağlık çalİşanları için hukuki temsil sağlayarak, adil ve etkin bir savunma sunuyoruz.

 • Sağlık Sigortası ve Tazminat: Sağlık sigortası poliçeleri tazminat talepleri ve sigorta şirketleriyle alakalı uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

 • İlaç ve Tıbbi Cihazların Düzenlemesi: Sağlık kurumları ve ilaç tıbbi cihaz üreticileri için ilaçların ve tıbbi cihazların yasal düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page