top of page

SÖZLEŞMELER VE BORÇLAR HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Sözleşme Nedir?

 

Sözleşme, taraflar arasında belirli yükümlülüklerin oluşturulduğu ve bu yükümlülüklerin yasal olarak uygulanabilir olduğu anlaşmalar olup, tarafların iradesine dayalı olarak oluşurlar. Bir sözleşme yapılırken tarafların anlaşmaya varmaları, anlaşmanın konusu, karşılıklı yükümlülükler ve karşılıklı kabul gibi unsurlar önemlidir.

 

Sözleşme Unsurları:

 • Taraflar: Sözleşmenin tarafı olan kişiler, hukuki ehliyet sahibi olmalıdır.

 • Konu: Sözleşmenin konusu, mal veya hizmetin niteliklerini belirtmelidir.

 • Karşılıklılık: Taraflar arasında eşitlik ve dengenin sağlanması gerekmektedir.

 • Muamele Serbestisi: Tarafların özgür iradeleriyle anlaşmaya varmalarıdır.

 • Belirli ve Kesin Olma: Sözleşme koşulları açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.

Hizmetlerimiz:

 • Sözleşme Oluşturma ve İnceleme: Sözleşmeler iş dünyasında temel taşıdır. İşletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak sözleşme oluşturma ve mevcut sözleşmeleri inceleme

 • Sözleşme Müzakereleri ve Revizyonu: Taraflar arasındaki müzakerelerde müvekkillerimizi temsil eder, hukuki riskleri belirlemekteyiz.

 • Sözleşme İhlali ve Uyuşmazlık Yönetimi: İfa edilmeyen sözleşmeler veya sözleşme ihlalleri durumunda danışmanlık sunarak anlaşmazlık durumlarında tahkim veya dava yoluyla hak savunuculuğu için gereken adımları atmaktayız.

 • Hukuki Risk Analizi: İşletmelerin mevcut veya potansiyel işlemlerinin hukuki risklerini değerlendirerek müvekkillerimize bu riskler konusunda bilgilendirip çözüm önerileri sunmaktayız.

 • Hukuki Danışmanlık: Ticaretinizi, projelerinizi veya kişisel işlemlerinizi yönlendirirken karşılaşabileceğiniz hukuki sorunlarda müvekkillerimize danışmanlık sağlamaktayız.

 

Borçlar Hukuku Nedir?

Borçlar Hukuku, sözleşmelerin yanı sıra hukuki ilişkilerden doğan borçlar ve bu borçların yerine getirilmesi ile ilgilenir. Borçlar Hukuku, taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin nasıl düzenleneceğini ve bu ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri inceler.

 • Borç ve Alacak İlişkisi: Bir borç ilişkisinde, borçlu bir kişi veya kuruluşun bir şeyi yapma, verme veya yapmama yükümlülüğü altına girdiği durumu ifade eder. Borçlu, alacaklıya karşı bir borç ifa etmelidir.

 • Borçların İfa Edilmesi: Borç, mal veya hizmetin alacaklıya teslimi veya belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi ile ifa edilir. İfa, borçlu tarafından borcun yerine getirilmesini ifade eder.

 • Borçların İhlali: Borçlar, sözleşmelere ve hukuki ilişkilere dayanır. Borcun süresinde veya gerektiği gibi ifa edilmemesi durumunda borç ihlal edilmiş olur. Bu durumda alacaklı taraf, borçlunun ifasını talep edebilir.

 • Tazminat ve Temerrüt: Bir tarafın borcunu yerine getirmemesi durumunda diğer taraf zarar görebilir. Temerrüt, borçlu tarafından yapılan ihlal sonucu doğan zararı ifade eder. Alacaklı, temerrüt halinde zararını tazmin talebiyle karşı tarafı mahkemeye başvurabilir.

 • Zararın Tazmini: Borçlu tarafından meydana getirilen zararın tazmini, alacaklının zararının karşı tarafça telafi edilmesini içerir.

 • Hükümsüzlük ve İptal: Bazı durumlarda, sözleşmelerin veya borçların hükümsüz olduğu veya iptal edildiği durumlar meydana gelebilir. Bu durumlar, hata, hile, cebir gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

 • İhtilaf Çözümü: Sözleşmeler ve borçlar alanında ortaya çıkan anlaşmazlıklar genellikle mahkemelerde çözülür. Taraflar, ihtilafın çözümü için dava açabilirler.

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku, temel hukuk prensiplerini içeren ancak aynı zamanda detaylı ve çeşitli konuları barındıran bir alandır. Hukuki belirsizlikleri önlemek ve tarafların haklarını korumak amacıyla hukuk sistemlerinde önemli bir yer tutar.

Hizmetlerimiz:

 • Borç ve Alacak İlişkileri: İşletmeniz veya kişisel projelerinizin borç ve alacak ilişkilerini yönetmek, ödemelerin düzenlenmesi ve hukuki uygunluğunu sağlamak için müvekkillerimize danışmanlık sunmaktayız.

 • Sözleşme Analizi ve İncelemesi: Mevcut veya olası borç ilişkilerini düzenleyen sözleşmelerdeki potansiyel riskleri değerlendirerek çözüm önerileri sunmaktayız.

 • Borç İhlali ve İhtilaflar: Borçların ifa edilmemesi veya sözleşme ihlalleri durumunda müvekkillerimize hukuki destek sunarız. Anlaşmazlık durumlarında tahkim veya dava yoluna başvurmaktayız.

 • Tahkim ve Dava Temsili: Borçlar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize tahkim veya dava yolunda temsil sağlamaktayız.

 • Borç Tahsili ve İcra İşlemleri: Alacaklarınızın tahsilat süreçlerini yöneterek icra işlemlerini başlatmaktayız.

 • Hukuki Danışmanlık: Borç ilişkilerinizde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunlarda müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page