top of page
Ara

Kiracının Tahliye Süreci, Haklar ve Yükümlülükler

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Kiracının tahliyesi, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için hayati öneme sahip bir hukuki süreçtir. Bu süreç, kira sözleşmelerinin sona ermesi, ihlali veya feshedilmesi durumlarında ortaya çıkar ve tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve yasal süreçleri kapsar. Türk Borçlar Kanunu (TBK), bu sürecin nasıl yönetileceğine dair temel kuralları belirler ve bu kurallar, Türkiye'de mülk sahipliği ve kiralama ilişkilerinin temelini oluşturur.


Kiracının tahliyesi, kiraya verenin, belirli hukuki nedenlerle kiracıdan kiraladığı taşınmazı boşaltmasını talep etmesi sürecidir. Bu süreç, genellikle kira sözleşmesinin sona ermesi, kiracının kira sözleşmesi şartlarını ihlal etmesi veya mülk sahibinin mülkü geri alma ihtiyacı gibi durumlarda başlar. Tahliye, sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda karmaşık hukuki prosedürleri ve kararları da içerir. Kira Sözleşmesi: Kiracı ve Ev Sahibi Hakları adlı yazımızdan kira sürecine ilişkin detaylı bilgiye, Tahliye Taahhütnamesi Örneği yazımızla da tahliye taahhütnamesi örneğine ulaşabilirsiniz. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kira Hukukunda Adana Kira Avukatı hizmeti sunmaktadır.


Yazının İçeriği Şu Şekildedir:Kiracının Tahliyesinin Önemi

Kiracının tahliyesi, hem kiracı hem de kiraya veren için ciddi sonuçları olan bir süreçtir. Kiraya veren açısından, mülkünün kullanım haklarını geri alma ve mülk üzerinde tam kontrol sağlama ihtiyacı söz konusudur. Kiracı açısından ise, barınma hakkı ve konut güvencesi gibi temel haklar ön plana çıkar. TBK'nın bu konudaki düzenlemeleri, tarafların hak ve yükümlülüklerini dengeli bir şekilde korumayı amaçlar


Hukuki ve Toplumsal Etkileri


Kiracının tahliyesi, yalnızca taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi değil, aynı zamanda toplumsal boyutları da içerir. Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tahliye süreçlerinin adil ve dengeli bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşır. TBK'nın bu konudaki düzenlemeleri, kiracıları haksız tahliyelerden korurken, kiraya verenlerin de mülk üzerindeki haklarını korumayı amaçlar.

 

Kiracının Tahliyesi : Yasal Dayanaklar


Kiracının tahliyesi süreci, hem kiracıyı hem de mülk sahibini doğrudan etkileyen önemli bir hukuki işlemdir. Bu süreç, çeşitli yasal prosedürleri ve koşulları içerir ve Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.


Kiracının Tahliye Edilmesi Koşulları


TBK, kiracının tahliyesi için çeşitli koşullar öngörür:


 • Madde 315 (Genel Tahliye Sebepleri): Kiracının sözleşme süresinin bitimi veya sözleşmenin feshedilmesi durumunda tahliye edilmesi.

 • Madde 316 (Haklı Tahliye Sebepleri): Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi (örneğin, kira ödememesi, mülkü kötü kullanması) durumunda tahliye.

Kiracının Yükümlülükleri ve İhlalleri


Kiracının yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar TBK'nın ilgili maddelerinde açıklanır:


 • Madde 350 ve devamı: Kiracının mülkü özenle kullanma yükümlülüğü, kira ödemelerini zamanında yapma yükümlülüğü ve diğer yasal yükümlülükler.

 • İhlallerin Sonuçları: Kiracının yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, mülk sahibinin yasal yollarla tahliye talebinde bulunma hakkı

Tahliye Süreci

Tahliye süreci, belirli adımları ve prosedürleri içerir:


 • Tahliye Talebi: Mülk sahibinin tahliye talebinin yasal şartları ve bu talebin nasıl yapılacağı.

 • Mahkeme Süreci: Tahliye davasının mahkemede nasıl işlediği, dava sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar.

Kiracının Hakları


Kiracının tahliye sürecindeki hakları TBK ve diğer ilgili mevzuatlarla korunmaktadır:

 • Savunma Hakları: Kiracının mahkemede kendini savunma hakkı ve tahliye talebine itiraz etme süreci.

 • Haksız Tahliyeler: Kiracının haksız tahliyelere karşı korunması ve bu durumda başvurabileceği hukuki yollar.

 

Mülk Sahibinin Hakları


TBK, mülk sahiplerinin mülklerini geri alma haklarını tanır. Bu, mülk sahibinin mülk üzerinde tam kontrol sağlama ve mülkün kullanımından elde edilebilecek faydaları optimize etme hakkını içerir. Ancak, bu hak, belirli yasal süreçler ve koşullar çerçevesinde kullanılmalıdır. Örneğin, TBK'nın 315 ve 316. maddeleri, mülk sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkını düzenler ve bu hakkın ne zaman ve nasıl kullanılabileceğini belirtir.


Kiracının Hakları ve Güvenliği


Diğer yandan, kiracının hakları ve güvenliği de büyük önem taşır. Kiracılar, barınma hakkı gibi temel insan haklarına sahiptirler ve bu hakların korunması, hukukun temel prensiplerinden biridir. Kiracının haksız yere tahliye edilmesi, ciddi mali ve psikolojik zararlara yol açabilir. Bu nedenle, TBK ve diğer yasal düzenlemeler, kiracıyı haksız tahliyelere karşı korur ve tahliye sürecinde adil bir yargılama sağlamayı hedefler.

 

Tahliye talebinin yasal süreci, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, belirli adımları ve kuralları içerir. Bu süreç, kiraya verenin mülkünü geri alma isteği ve kiracının barınma hakkı arasında denge kurmayı hedefler.


Tahliye Talebinin Yasal Süreci


Tahliye talebi, kiraya verenin kiracıyı mevcut kiralık taşınmazdan çıkarması için yasal yollara başvurması sürecidir. Bu süreç, TBK ve İcra ve İflas Kanunu gibi mevzuatlarda düzenlenmiştir ve tarafların haklarını korumak için belirli prosedürlere tabidir.


Tahliye Sürecinin Başlatılması


Tahliye süreci genellikle kiraya verenin avukatı tarafından, tahliye talebinin hukuki dayanaklarını içeren bir dava dilekçesi ile başlar. Bu dilekçe, ilgili mahkemeye sunulur ve sürecin yasal olarak başlamasını sağlar.


Dava Süreci


 • Dilekçe Sunumu: Kiraya verenin avukatı, tahliye talebini içeren dilekçeyi ilgili mahkemeye sunar.

 • Tebligat: Mahkeme, kiracıya dava dilekçesini ve duruşma tarihini tebliğ eder.

 • Savunma Süresi: Kiracı, kendisine tebliğ edilen süre içinde savunmasını mahkemeye sunar.  ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kira Hukukunda Adana Kira Avukatı hizmeti sunmaktadır.

 • Duruşma: Tarafların savunmalarının alındığı ve delillerin değerlendirildiği duruşma gerçekleştirilir.

 • Karar: Mahkeme, duruşma ve deliller ışığında bir karar verir. Bu karar, tahliyenin yapılıp yapılmayacağını belirler.

İcra Süreci


Mahkemenin tahliye kararı vermesi durumunda, kiraya veren bu kararı icra dairelerine sunarak tahliyenin uygulanmasını talep edebilir. İcra süreci şu adımları içerir:


 • İcra Dairesine Başvuru: Tahliye kararı alındıktan sonra, icra dairelerine başvurulur.

 • İcra İşlemleri: İcra memurları, mahkeme kararını uygulamak için gerekli işlemleri başlatır.

 • Tahliye: İcra memurlarının nezaretinde tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kiracının Hakları ve İtiraz Süreci

 

Tahliye dava açma koşulları ve gereklilikleri, Türk hukuk sisteminde belirgin bir şekilde tanımlanmıştır. Bu süreç, kiraya verenin kiracıyı kiralanan taşınmazdan çıkarmak için yasal yollara başvurmasını içerir. Aşağıda, bu sürecin hukuki yönlerine, koşullarına ve gerekli adımlarına dair detaylı bir açıklama bulunmaktadır.


Tahliye Dava Açma Koşulları ve Gereklilikleri


1. Yasal Dayanak ve Koşullar


Tahliye davasının açılabilmesi için yasal dayanakların ve belirli koşulların bulunması gerekir. Bu koşullar Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) ve İcra ve İflas Kanunu'nda tanımlanmıştır. Öncelikle, tahliye talebinin geçerli bir sebebe dayanması gerekir. Bu sebepler genellikle şunları içerir:


 • Kira sözleşmesinin süresinin dolması veya feshedilmesi (TBK Madde 315),

 • Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi (örneğin, kira ödememesi veya mülkü kötüye kullanması, TBK Madde 316),

 • Kiraya verenin mülkü kendisi için, eş için veya üst derece yakınları için ihtiyaç duyması.

2. Dava Açılacak Mahkeme


Tahliye davaları, genellikle taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. Davanın hangi mahkemede açılacağı, taşınmazın yerleşim yerine göre belirlenir.


3. Tebligat ve İşlemler


Dilekçenin mahkemeye sunulmasından sonra, mahkeme davalıya (kiracıya) dava tebligatını yapar. Bu tebligat, davanın varlığını ve dava sürecindeki haklarını kiracıya bildirir.


Kiracının Tahliyesi Sürecindeki Hakları

1. Adil Yargılama Hakkı


Kiracının en temel haklarından biri, adil bir yargılama sürecine tabi olma hakkıdır. Bu, mahkemede savunma yapma ve delil sunma hakkını içerir.


 • Savunma Yapma: Kiracı, dava sürecinde kendini savunma hakkına sahiptir. Bu savunma, yazılı ve/veya sözlü olarak mahkemede yapılabilir.

 • Delil Sunma: Kiracı, tahliye talebine karşı çıkışını desteklemek için deliller sunabilir.

2. Tebligatın Alınması


Kiracının haklarından biri de, tahliye davası açıldığında bu durumun resmi olarak tebligat yoluyla kendisine bildirilmesidir.

 • Düzenli Tebligat: Kiracıya, dava hakkında ve duruşma tarihleri hakkında resmi tebligat yapılmalıdır.

3. İtiraz ve Temyiz Hakkı


Kiracı, mahkemenin tahliye kararına itiraz edebilir. Bu itiraz, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eder.

 • İlk Derece Mahkemesine İtiraz: Kiracı, ilk derece mahkemesinin kararına karşı itiraz edebilir.

 • Yargıtay'a Temyiz: Kesinleşmiş kararlara karşı Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunabilir.

4. Uzlaşma ve Arabuluculuk


Tahliye sürecinde, taraflar arasında uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla çözüm aranabilir.

 • Uzlaşma Girişimleri: Kiracı ve kiraya veren, uzlaşma yoluyla anlaşmaya varabilir.

 • Arabuluculuk Süreci: Taraflar, arabuluculuk yoluyla çözüm arayabilirler.

5. Geçici Koruma ve Acil Durum Tedbirleri


Özellikle acil durumlarda kiracı, mahkemeden geçici koruma tedbirleri talep edebilir.

 • Geçici Tedbirler: Mahkeme, duruşma süresince kiracının barınma haklarını koruyacak geçici tedbirler alabilir.

Kiracının Yükümlülükleri ve İhlallerin Sonuçları


Kiracının temel yükümlülükleri, genellikle aşağıdakileri içerir:


1.     Kira Ödeme Yükümlülüğü: Kiracı, sözleşmede belirtilen tarihlerde ve koşullarda kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

2.     Taşınmazın Özenli Kullanımı: Kiracı, kiraladığı taşınmazı özenli bir şekilde kullanmak ve zarar vermemekle yükümlüdür.

3.     Onarım ve Bakım: Kiracı, taşınmazın günlük bakımından sorumlu olup, büyük onarımlar hariç, küçük tamiratları yapmakla yükümlüdür.

4.     Taşınmazın Amacına Uygun Kullanımı: Kiracı, taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen amaca uygun olarak kullanmalıdır.


Yükümlülük İhlalleri ve Sonuçları


Kiracının yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:


1.     Kira Ödemesinin Gecikmesi: Kiracının kira ödemelerini düzenli yapmaması, TBK gereğince tahliye sebebi sayılabilir.

2.     Taşınmazın Zarar Görmesi: Kiracının taşınmazı kötü kullanması veya zarar vermesi durumunda, kiraya veren maddi tazminat talep edebilir ve tahliye sürecini başlatabilir.

3.     Amaca Aykırı Kullanım: Taşınmazın amacına aykırı kullanılması, kira sözleşmesinin feshedilmesine ve tahliyeye yol açabilir.

4.     Bakım ve Onarım İhlalleri: Kiracının gerekli bakım ve onarımları yapmaması, hem maddi tazminat hem de tahliye taleplerine sebep olabilir.


Tahliye Davasında Mahkeme Kararının İnfazı


Mahkeme Kararının Kesinleşmesi


 • Kararın Kesinleşmesi: Mahkeme tarafından verilen tahliye kararı, tarafların temyiz haklarını kullanmadıkları veya temyiz sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşir.

 • Temyiz Süreci: Eğer karar temyize götürülürse, Yargıtay'ın kararı onaylaması veya reddetmesi durumuna göre kesinleşme süreci değişir.

İcra Dairesine Başvuru


 • İcra Dairesine Başvuru: Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından, kiraya veren ya da vekili, ilgili icra dairesine tahliye talebiyle başvuruda bulunur.

 • Başvuru Belgeleri: Başvuru sırasında, kesinleşmiş mahkeme kararı ve diğer gerekli belgeler icra dairesine sunulur.

İcra İşlemlerinin Başlatılması


 • İcra Memurluğunun Görevi: İcra dairesi, tahliye işleminin gerçekleştirilmesi için icra memurluğuna talimat verir.

 • Tebligat: Kiracıya, tahliye işleminin ne zaman yapılacağına dair bir tebligat yapılır.

Tahliye Sürecinin Yürütülmesi


 • Tahliye Günü: Belirlenen tarihte, icra memurları eşliğinde tahliye işlemi gerçekleştirilir.

 • Eşyaların Taşınması: Kiracının taşınmaz içindeki eşyaları, belirli kurallar çerçevesinde taşınır ve uygun bir yere depolanır.

Sonrasındaki İşlemler


 • Tahliyenin Tamamlanması: Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra, taşınmazın kontrolü kiraya verene geçer.

 • Resmi Kayıtların Güncellenmesi: Tahliye işlemi sonrasında, gerekli resmi kayıtların güncellenmesi gerekebilir.

Kiracının Hakları ve İtirazları


 • İtiraz Hakları: Kiracı, icra işlemleri sırasında yaşanan usulsüzlükler veya haksızlıklar konusunda itirazda bulunabilir.

 • Hukuki Destek: Kiracı, süreç boyunca hukuki destek alabilir ve haklarını koruma altına alabilir.  ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kira Hukukunda Adana Kira Avukatı hizmeti sunmaktadır.

Tahliye Sonrası Süreç ve Tarafların Sorumlulukları


Kiraya Verenin Sorumlulukları


1.     Mülkün Teslim Alınması: Kiraya veren, tahliye sonrası mülkü teslim alır ve mülkün durumunu kontrol eder.

2.     Hasar Tespiti ve Tazminat: Eğer mülkte kiracı tarafından verilmiş bir hasar varsa, kiraya veren hasarın tespiti ve gerekirse tazminat talebi için adım atabilir.

3.     Depolanan Eşyaların İdaresi: Kiracının mülkte bıraktığı eşyalar varsa, bu eşyaların uygun bir şekilde idaresi ve kiracıya iade edilmesi gerekebilir.

4.     Güvenlik Depozitosunun İadesi: Kiracının mülkü uygun şekilde teslim etmesi durumunda, kiraya veren güvenlik depozitosunu iade etmelidir.


Kiracının Sorumlulukları


1.     Mülkü Zamanında ve Düzgün Bir Şekilde Boşaltma: Kiracı, mahkeme kararına uygun olarak mülkü zamanında ve düzgün bir şekilde boşaltmalıdır.

2.     Hasarların Giderilmesi: Kiracı, kiralanan mülkte kendisinin neden olduğu hasarları gidermekle yükümlüdür.

3.     Eşyaların Taşınması: Kiracı, mülkteki kişisel eşyalarını tahliye sürecinde taşımalı ve mülkü temiz bir şekilde bırakmalıdır.


Tahliye Sonrası Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları


 • Hasar Uyuşmazlıkları: Eğer mülkün hasar gördüğü konusunda bir uyuşmazlık varsa, taraflar bu konuda mahkemeye başvurabilir veya uzlaşma yolunu seçebilir.

 • Depozito İadesi: Güvenlik depozitosunun iade edilmemesi durumunda, kiracı hukuki yollara başvurabilir.

 • Eşyaların İdaresi: Kiracının mülkte bıraktığı eşyaların idaresi ile ilgili uyuşmazlıklar da yasal yollarla çözülebilir.


kiracının tahliye

Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. 

Comments


bottom of page