top of page
Ara

Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında Türkiye'de, "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı, bir soruşturma sonucunda savcılığın verdiği ve ilgili suçlama ile ilgili olarak kovuşturma yapılmasına gerek görülmediğine karar verdiği bir karardır. Bu karar, soruşturma aşamasında alınır ve savcılık tarafından çeşitli nedenlerle verilebilir. Bu karar, şüphelinin yargılanmasına geçilmeden önce verilir ve bir nevi soruşturma aşamasının sonlandırılması anlamına gelir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin birkaç temel nedeni vardır:


  1. Kanıt Yetersizliği: Delillerin, şüphelinin suçu işlediğine dair makul şüphe oluşturacak derecede yeterli olmaması.

  2. Suç Unsuru Taşımayan Fiil: İncelenen fiilin, kanunda suç olarak tanımlanmamış olması veya suç teşkil eden unsurları taşımaması.

  3. Failin Tespit Edilememesi: Suçu işleyen kişinin kimliğinin belirlenememesi.

  4. Zamanaşımı: Suçun zamanaşımı süresinin dolması.

  5. Kanuni Bir Engel: Örneğin, şüphelinin cezai ehliyetinin olmaması.


Bu karar, savcılığın yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda, toplanan delillerin ve elde edilen bilgilerin, şüphelinin suç işlediğine dair yeterli şüphe oluşturmadığı durumlarda verilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındığında, bu, soruşturmanın sonlandırıldığı ve şüpheli hakkında ceza davası açılmayacağı anlamına gelir. Ancak, bu karara karşı belirli bir süre içinde ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Takipsizlik Kararına İtiraz üzerine, sulh ceza hakimi dosyayı yeniden değerlendirir ve ya itirazı kabul ederek soruşturmanın devamına karar verebilir ya da itirazı reddederek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı onaylayabilir.  Bu süreçte, mağdur ve sanık ana aktörler olarak yer alır ve her ikisinin de avukat tutma hakları vardır. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı hizmeti sunmaktadır. Takipsizlik Kararına İtiraz


Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz


Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında Türkiye'de, Takipsizlik Kararına İtiraz işlemleri, CMK'nın ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu süreç aşağıdaki adımları içerir:


İtiraz Süresi: CMK'ya göre, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz Mercii: İtiraz, kararı veren savcılığa yapıldıktan sonra, dosya ile birlikte itirazın incelenmesi için yetkili sulh ceza hakimliğine gönderilir. Doğrudan sulh ceza hakimliğine itiraz edilmesi de mümkündür.

İtirazın Şekli: İtiraz, yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde, itiraz edenin adı soyadı, kararın tarihi, karar numarası, itirazın gerekçeleri ve talep edilen hususlar belirtilmelidir. Eğer mümkünse, itirazı destekleyecek yeni deliller veya durumlar dilekçeye eklenmelidir.

İtirazın Değerlendirilmesi: İtirazı alan sulh ceza hakimi, dosya üzerinden veya gerekiyorsa duruşma yaparak bir karar verir. Hakim, itirazı kabul edebilir ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırabilir; bu durumda, dosya kovuşturma aşamasına geçer. Eğer itiraz reddedilirse, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşir.

Üst Mahkemeye Başvuru: CMK uyarınca, sulh ceza hakiminin itiraz üzerine verdiği karara karşı bir üst mahkemeye başvuru hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, sulh ceza hakiminin kararı nihai ve kesindir.


Takipsizlik Kararına İtiraz ve Ayrıca Savcılığa Şikayet Dilekçesi isimli yazımızdan şikayet dilekçesi örneklerine ulaşabilirsiniz.
.........NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

.........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


SORUŞTURMA NO :20XX/...... Soruşturma


MÜŞTEKİ : .................

ADRES : ..............


MÜŞTEKİ VEKİLİ     : ............

ADRES :...........


ŞÜPHELİ :

ADRES :


SUÇ : Hakaret, Basit Yaralamaya Teşebbüs

SUÇ TARİHİ VE YERİ :...Tarih........... ADANA/MERKEZ


AÇIKLAMALAR :


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca....... şikayeti üzerine şüpheli hakkında başlatılan ...........Soruşturma numaralı dosyada ............tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Müşteki, ailesi ve arkadaşlarıyla 19.07.2023 tarihinde Yavuzlar Mahallesinde evlerine yakın çocuk parkına giderken daha öncesinde aralarında husumet olan .............., babası annesi ve iki kardeşi araçtan inerek ........ babası ..............darp etmişlerdir. Konu ile alakalı olarak şikayetçi olmuş, sonrasında .............. tarihinde şüpheli....., üzerine aracını sürerek Basit yaralamaya teşebbüs etmiş, sonrasında aracından inerek sinkaflı küfürler ve tehditler savurmaya başlamıştır.


CMK'ya göre Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli (basit başlangıç şüphesini) öğrenir öğrenmez, bizzat veya emrindeki adli kolluk marifetiyle “işin gerçeğini” araştırmaya başlar (CMK m.160/1, 161/1). Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısı, her türlü araştırmayı yapabilir; işin gerçeğini araştırmak için delil toplama ve şüphelinin haklarını korumak amacıyla bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir (CMK m. 161/1)


CMK'nın 170/2. maddesine göre kamu davası açılabilmesi için soruşturma aşamasında toplanan delillere göre suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması gerekir. Suç ihbar veya şikayeti yoluyla soruşturma yaparak maddi gerçeğe ulaşma yükümlülüğü ve yetkisi bulunan Cumhuriyet savcısı, soruşturma sonucunda elde edilen delilleri değerlendirerek kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe olup olmadığını takdir edecektir. Ancak soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının delil değerlendirmesiyle, kovuşturma aşamasında hakimin delilleri değerlendirmesi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. CMK'nın 170/2. maddesine göre soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutulurken, kovuşturma aşamasında, isnat edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir...Şüphelilerin hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekirken eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2019/7005 E. 2019/13389 K.30.09.2019

Mağdur aile, uzun süredir şüpheli ve ailesiyle husumet yaşamaktadır. Mahalle kültürünün yaşandığı yerde şüpheli ve ailesine karşı mahalle sakinleri seslerini çıkaramamaktadır. Kolluk tarafından yeterli araştırma yapılmamış, mağdur ailenin adalete olan güveni bu karar ile birlikte sarsılmıştır. Yeterli araştırma yapılmadan alınan kararlar suç oranlarını arttırmakta ve cezalandırmanın suçun engellemesindeki diğer bir önemli bir fonksiyonu olan caydırıcılığı birey yönünden azaltmaktadır. Delil yetersizliği de bundan kaynaklanmaktadır.


Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli/Şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.


SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle,


  • .............Cumhuriyet Başsavcılığı’nın........ tarihli ...... Soruşturma numaralı dosyada KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARININ İTİRAZEN KALDIRILMASINA,

  • İlgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ

talep ederiz.(Tarih)

MÜŞTEKİ VEKİLİ

........................................

(İMZA)Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Takipsizlik Kararına İtiraz - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comentarios


bottom of page