top of page
Ara

Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK&DİNÇER Hukuk ve Danışmalık


Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği - Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası


Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği - Doktor Hatası (Malpraktis), doktoru veya sağlık kuruluşunun, hastanın tedavisinde tıbbi standartlara aykırı davranması ve bu nedenle hastanın zarar görmesi durumudur. Doktor Hatası (Malpraktis), doktorun hatası veya ihmali sonucu olabileceği gibi, sağlık kuruluşunun eksik veya yanlış donanımı veya organizasyonu sonucu da meydana gelebilir. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları m.13’te ‘Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelir.’’ şeklinde açıklanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilir, Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımıza göz atabilirsiniz.


Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği - Komplikasyon ve Doktor Hatası Ayrımı


Her türlü hekim faaliyeti sırasında, ilk müdahalede ya da faaliyet sonrasında hastanın sağlık durumu ve içinde bulunulan şartlar neticesinde hastada bazı komplikasyonlar baş gösterebilir. Her türlü tıbbi müdahale ve faaliyet, hastanın sağlık durumu açısından bazı riskler bulundurmaktadır. Bunların bazı faaliyetlerde risk oranı yüksek olabileceği gibi, bazı tıbbi müdahalelerde bu risklerin oranı çok düşüktür. Doktor tarafından önlenemez ve öngörülemez riskler ve komplikasyonlar neticesinde hastada oluşabilecek rahatsızlıklar ve ölüme sebebiyet verecek durumlar neticesinde doktorun cezai ve hukuki sorumluluğuna gidilememektedir.


Rahatsızlığın teşhisi aşamasında doktorun tarafından muayenenin eksik yapılması ve gerekli tetkiklerin sağlanmaması, hastadan tedavi aşamasında kullanılabilecek geçmiş bilgilerin(anamnezi) az ya da eksik alınması gibi durumlarda idarenin ya da hekimin sorumluluğuna gidilebilmektedir. Detaylı bilgilendirme için  Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği

................. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA


DAVACILAR : ............... (T.C: .............)

(ADRES)


VEKİLİ : ...................

(ADRES)


DAVALI : T.C. Sağlık Bakanlığı Detsis: .........

(ADRES)


KONU : Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile; davacı ............. idarenin hizmet kusuru neticesinde ağır malul kalması nedeniyle, davacı müvekkil............... için manevi tazminatın, miktarı tam olarak belirlendiğinde ıslah ile arttırılmak üzere ...... TL manevi tazminatın ve miktarı tam olarak belirlendiğinde ıslah ile arttırılmak üzere ......... için ......TL maddi tazminatın, başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı idareden tahsili istemini havi dava dilekçemizdir.


DAVA DEĞERİ : ....... TL(Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile)


ÖĞRENME TARİHİ: .../.../20......(Zımni ret tarihidir.)

AÇIKLAMALAR :


A)DAVALI İDAREYE YAPILAN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ


................, davalı T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ........ İl Sağlık Müdürlüğü ........... Devlet Hastanesinin kusuru nedeniyle ağır malul kalmıştır. İdarenin hizmet kusuru neticesinde ........' nın nezdinde oluşan zararların karşılanması amacıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13.maddesi gereğince davalı idareye başvuruda bulunulmuştur(Ek-.....). Başvurumuz ................ tarihinde davalı idareye teslim edilmiş(Ek-.....) ancak davalı idare tarafından 30 gün içinde başvurumuza yönelik cevap verilmemiştir. Dolayısıyla dava açma süremiz başlamış olmakla süresi içinde işbu davayı açmaktayız.

B)VAKIALARIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ


........, fazlaca karın ağrısı, bulantı ve sürekli kusma şikayeti ile ....... tarihinde saat......sularında T.C. Sağlık Bakanlığı .............. Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurmuştur. .........


2.Bu denli yoğun şikayetleri olan hasta Acil Servis'te Sarı Alan'a yönlendirilmesi gerekirken Yeşil Alan'a yönlendirilmiş, uzun süre kusma ve karın ağrısı devam ederken bekletilmiş, ardından ........., uygun bir muayene yapmadan, .....................


C)İDARENİN HİZMET KUSURUNUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ


Yargıtay ve Danıştay kararları ışığında hekimin özen yükümlülüğünün ihlali, üç alanda yoğunlaşmaktadır; Birincisi, hastanın tedavisinde yani teşhis, endikasyon, tıbbi tedbirin seçimi, bu tedbirin uygulanması, tedavi yahut cerrahi girişim sonrası bakım alanındadır. İkincisi, hastanın aydınlatılması ve anamnez alınmasıdır. Üçüncüsü, klinik organizasyonu alanında (personelin niteliği, yeterli sayıda personel bulundurulması, hekimlerin birbiriyle işbirliği (Konsültasyon)dir. Bu üç alandaki kusuru, sırasıyla uygulama kusuru (tedavide hata), aydınlatma kusuru ve organizasyon kusuru olarak değerlendirmek mümkündür. Bu üç kusura “Tıbbi Uygulama Hatası” (Malpraktis) adı verilmektedir. Kamu hastaneleri ve sağlık personelinin sorumlulukları, kural olarak, hizmet kusuru sayılmakta, bu hastanelerde çalışanlar kamu görevlisi olduklarından (657 sayılı yasanın 36/3. ve Anayasa’nın 40/2. maddeleri nedeniyle haklarında doğrudan dava açılamayıp) Anayasa’nın 129/5. Maddesi gereği yalnızca ilgili kamu kuruluşuna karşı dava açılabilmektedir. (DİLEKÇENİN DEVAMI PAYLAŞILMAMIŞTIR.)

.

.

.


_______________________________________________________________________________________

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz. Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği -  Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği


ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page