top of page
Ara

Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davaları

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Alanında uzman Mersin Sağlık Hukuku avukatı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren bireyler, kurumlar ve organizasyonlar ile hasta hakları ve sağlık hizmetleriyle ilgili yasal meselelerde ve Hasta Doktor Davalarında uzmanlaşmış bir avukattır. Bu alanda faaliyet gösteren Hasta Doktor Davalarında Mersin Sağlık Hukuku avukatı, sağlık hizmetlerinin sunumu, medikal hatalar, hasta mahremiyeti, tıbbi ürünlerin düzenlenmesi gibi konularda hizmet verirler. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davaları - Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası


Doktor Hatası (Malpraktis), doktoru veya sağlık kuruluşunun, hastanın tedavisinde tıbbi standartlara aykırı davranması ve bu nedenle hastanın zarar görmesi durumudur. Doktor Hatası (Malpraktis), doktorun hatası veya ihmali sonucu olabileceği gibi, sağlık kuruluşunun eksik veya yanlış donanımı veya organizasyonu sonucu da meydana gelebilir. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları m.13’te ‘Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelir.’’ şeklinde açıklanmaktadır. Mersin Hasta Doktor Davalarında Sağlık Hukuku avukatı süreç içerisinde danışmanlık hizmeti verip açılan malpraktis sebebiyle tazminat davası ve ceza davasını takip etmektedir.


Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davaları - HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN DOĞMASININ HUKUKİ DAYANAKLARI


Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, haksız fiil sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre, bir kimsenin, başkasının malvarlığına veya şahsına zarar vermesi halinde, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Doktor Hatası (Malpraktis), bir haksız fiil olarak kabul edildiği için, Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi hükümlerine tabiidir. Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi, haksız fiilde tazminat sorumluluğunun koşullarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, haksız fiilde tazminat sorumluluğu doğabilir. Mersin Sağlık Hukuku avukatı Hasta Doktor Davalarında süreç içerisinde danışmanlık hizmeti verip açılan malpraktis sebebiyle tazminat davası ve ceza davasını takip etmektedir.


Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davaları - TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRECİ

Başvuru, doktor hatası ya da zararın öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, her halükarda 5 yıl içerisinde yapılmalıdır. Bu başvuru Mersin Sağlık Hukuku avukatı yapılabilmekte ve maddi ya da manevi tazminat istenilecek şekilde olabilir. İdarenin kısmen ya da tamamen başvurunun reddi halinde taraflara tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde İdare Mahkemesine Tam Yargı Davası açılmalıdır. Mersin Sağlık Hukuku avukatı süreç içerisinde danışmanlık hizmeti verip açılan malpraktis sebebiyle tazminat davası ve ceza davasını takip etmektedir.


İdare, başvurunun tebliğinden 30 günlük süre içerisinde başvuruya cevap vermediği takdirde ilgili idare tarafından başvuruya zımni ret verilmiş sayılacak, 60 günlük süre başlamış olacaktır. İdareye karşı açılan davalarda ceza hukukundan kaynaklanan uzamış zamanaşımı süreleri geçerli değildir. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Hasta Doktor Davalarında Mersin Sağlık Hukuku avukatı hizmeti sunmaktadır.


Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davalarında Haksız Fiile dayalı olarak Özel Hastane ve doktorlar aleyhine açılacak olan malpraktis davaları için zarar görenin zararı ve tazmin yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, her halde 10 yıllık zamanaşımı süresine tabii tutulur. Tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa ceza davası zamanaşımı hükümleri uygulanır ancak özel hastanelerle eser sözleşmesi ya da vekalet sözleşmesine dayalı olarak açılacak dava sürecinde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Tıbbi müdahaleden önce hastadan gerekli izin veya onay alınmadan vekaletsiz iş görme gerekçesiyle açılan malpraktis davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine ve Adana Ceza Avukatı , Mersin Ceza Avukatı , Hatay Ceza Avukatı yazımızdan konuya ilişkin ceza davası açabileceğinize ulaşabilirsiniz.


Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davaları - Mersin Avukat

Mersin Sağlık Hukuku Avukatı - Hasta Doktor Davaları Avukatı - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page