top of page
Ara

Kanser Tedavisinde Akıllı İlaç - Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği

Akıllı ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ve hedefe yönelik terapi olarak da bilinen bir ilaç sınıfını ifade eder. Bu ilaçlar, kanser hücrelerini özgül olarak hedef alır ve sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreleri yok etmek veya büyümelerini engellemek için tasarlanmıştır. Hedefe yönelik tedaviler, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sağlayan moleküllere ve mekanizmalara odaklanır. Bu sayede, geleneksel kemoterapiye kıyasla daha az yan etkiye neden olabilirler.


Akıllı ilaçlar genellikle kanser hücrelerinin yüzeyindeki veya içindeki belirli proteinleri, genleri veya diğer molekülleri hedef alır. Bu hedefler, kanser hücrelerinin büyümesinde, bölünmesinde veya metastazında (yayılmasında) önemli roller oynar. Örneğin, bazı akıllı ilaçlar tümör hücrelerinin yüzeyindeki belirli reseptörlere bağlanarak sinyal yollarını engeller ve böylece hücrelerin büyümesini durdurur.


Bu tedaviler, özellikle belirli genetik mutasyonlara sahip kanser türlerinde etkili olabilir. Kanserin moleküler profili, hangi hedefe yönelik tedavinin kullanılacağını belirlemede önemli bir faktördür. Bu nedenle, akıllı ilaçların kullanımı genellikle hastanın kanserinin genetik testlerle incelenmesini gerektirir.


Akıllı ilaçlar, kanser tedavisinde önemli ilerlemeler sağlamıştır ve araştırmacılar daha fazla hedefe yönelik tedavi seçeneği geliştirmek için çalışmaya devam etmektedir. Ancak, bu ilaçlar her türlü kanser için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda kanser hücreleri tedaviye direnç geliştirebilir.


SGK'nın Kanser İlacını Karşılama Durumu - Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği


Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser tedavisinde kullanılan birçok ilacı karşılamaktadır. Bu kapsamda, SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesinde akıllı ilaçlar da bulunabilir. Ancak, SGK tarafından karşılanan ilaçların listesi zaman zaman güncellenmektedir ve belirli bir ilacın karşılanıp karşılanmadığı, ilacın özelliklerine, sağlık politikalarına ve mevcut düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.


SGK, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların karşılanması için bazı kriterler ve prosedürler belirlemiştir. Bu kriterler arasında ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması, tedavinin uygunluğu ve bazı durumlarda belirli hasta grupları için ilacın etkinliğinin kanıtlanmış olması yer alabilir. Ayrıca, hastaların bu ilaçları alabilmeleri için doktorların belirli form ve raporları doldurması ve bu belgelerle SGK'ya başvurmaları gerekmektedir.


Eğer bir hastanın veya hastanın yakınlarının SGK'nın belirli bir akıllı ilacı karşılayıp karşılamadığını öğrenmek istemesi durumunda, en güncel bilgilere ulaşmak için SGK'nın resmi web sitesini ziyaret etmeleri, ilgili sağlık kuruluşunun sosyal hizmetler birimiyle iletişime geçmeleri veya ilacı reçete eden doktordan bilgi almaları önerilir. Bu yollarla, tedavi için öngörülen ilaçların SGK kapsamında olup olmadığı ve varsa gerekli prosedürler hakkında en doğru ve güncel bilgilere ulaşılabilir.


SGK'ya Kanser İlacı İçin Dava Açılması - Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği


Türkiye'de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan kanser ilaçları için hastalar veya hastaların yakınları, duruma göre dava açabilirler. Bu tür davalar genellikle, ilacın medikal zorunluluk taşıdığı ve hasta için hayati öneme sahip olduğu gerekçesiyle, sağlık hizmetlerine erişim haklarının ihlal edildiğini iddia ederek açılır.


Böyle bir dava açabilmek için, öncelikle ilgili ilacın medikal olarak zorunlu ve hastanın sağlık durumu için kritik öneme sahip olduğuna dair detaylı medikal raporlar ve doktor görüşleri gereklidir. Ayrıca, SGK'nın ilacı karşılamama kararına itiraz edildiğine dair belgeler de dava dosyasında yer almalıdır.


Dava süreci, ilgili mahkemelerde (idare mahkemesi veya sosyal güvenlik mahkemesi gibi) ilaçların karşılanması talebiyle yürütülür. Mahkeme, sunulan delilleri ve medikal raporları dikkate alarak, ilacın SGK tarafından karşılanıp karşılanmaması gerektiğine karar verir. Mahkemenin kararı lehte çıkarsa, SGK'nın ilgili ilacı karşılaması gerekebilir.


Bu süreçte, hasta veya hasta yakınlarının, hukuki sürecin karmaşıklığı ve teknik detayları nedeniyle, konusunda deneyimli bir avukattan hukuki destek alması önemlidir. Hukuki destek, sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir ve hastanın haklarının korunmasında önemli bir rol oynayabilir.


Ancak, her dava benzersizdir ve davanın sonucu, sunulan kanıtların ve mahkemenin yorumunun yanı sıra, ilacın özellikleri ve hastanın medikal durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, dava açmadan önce detaylı bir değerlendirme yapmak ve konunun uzmanlarından görüş almak önemlidir. Bazı durumlarda İş Mahkemesine, bazı durumlarda İdare Mahkemesine dava açılabilir. Davanın yanlış mahkemeye açılmaması gerekmektedir. Dilekçemiz İdare Mahkemesine açılmış bir dava dilekçesidir.


Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye ve Adana Ceza Avukatı yazımızdan konuya ilişkin ceza davası açabileceğinize ulaşabilirsiniz. Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti vermekteyiz. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği

Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği


............ NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ'NE

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

Duruşma Taleplidir.


DAVACI : ............... TCKN- ...................

(ADRES)


VEKİLİ : .....................................

(ADRES)


DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - .......... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü VKN- ...........


(ADRES)


DAVA KONUSU : ........ tarihli ve ....... tarihinde elden tebliğ edilen ............... sayı nolu bronş veya akciğer malign neoplazmı kanser hastalığının tedavisine yönelik olan İlaç bedellerinin kurumca karşılanmayacağına ilişkin İdari İşlemin İptali ve savunma alınmaksızın Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmesi talebidir.


TEBELLÜĞ TARİHİ : ............


AÇIKLAMALAR :


1-) OLAYLAR

Müvekkil ..........'na .......... tarihinde küçük hücre dışı akciğer kanseri (adenokarinom) teşhisi konmuştur. Müvekkil şuan akciğer kanseri 4. evredir. Yaşamsal riski bulunmaktadır.

Müvekkilin SGK kayıtları (EK-1)de sunulmaktadır. Uzun süredir............ Hastanesi Onkoloji Bölümünde kanser tedavisi görmektedir. Müvekkilin gördüğü kanser tedavisine yönelik olarak ........... Hastanesi'nde gördüğü tedaviye ilişkin belgeler (EK-2)'de sunulmaktadır.


Müvekkil tetkikler sonucu ........... Hastanesi'ne başvurarak sonuçlarının akıllı ilaca uygun olduğuna ilişkin raporu vermiştir. ........... Onkoloji Bölümü uzmanı raporları inceleyerek Akciğer kanserinde özellikle mutasyona uğrayan tümörlerin tedavisinde kullanılan "(............)" etken maddeli............" ilacı reçete etmiştir. Müvekkil SGK'ya başvurmuştur. SGK işbu başvuruyu aşağıda gösterilen gerekçelerle ........... tarihinde reddetmiş olup ........... tarihinde elden tebliğ alınmıştır. Aynı zamanda doktor tarafından muadili ilaç yada tedavi yoktur yazısı yazılmıştır. Ek olarak sunmaktayız. (EK-3)


Müvekkilimiz „............” etken maddeli ilaçlar içeren rapora ait ilaçların tedavisi yönünden karşılanması için ............ tarihinde ........... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmıştır. (ilaç raporu kanser teşhisini içermekte ve yürütmenin durdurulması talebimiz nedeniyle ekte sunulmuştur.)


........... tarihli ve ........... tarihinde müvekkil tarafından elden teslim olunan iptali istenen idari işleme dair yazı ile davalı SGK , Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Özel düzenleme yapılan ilaçlar" başlıklı "4.2.14.C" başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; rr) Osimertinib; 1) Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR) Tirozin Kinaz İnhibitörü tedavisi sırasında veya sonrasında progresyon gelişmiş, EGFR T790M mutasyon pozitifliği progresyon sonrası yapılan biyopsi ile tespit edilmiş olan, kemoradyoterapiye ve cerrahiye uygun olmayan lokal ileri evre veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan yetişkin hastaların tedavisinde progresyona kadar kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. 2) En az bir tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı yeni düzenlenecek raporda belirtilmelidir denilmek suretiyle yukarıdaki şartları sağlayan ilaç kullanım raporu bulunmadığından ilacın bedelinin ödenmesinin mümkün olmadığını belirterek talebi reddetmiştir. (EK-4)


Müvekkilimizin işbu ilaçları kullanması , hastalığın seyri ve tedavisi açısından zorunludur. Söz konusu ilaç ruhsatlıdır. Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı bulunmak zorunda değildir. İlaç kullanım raporu eksikliği mevzuatta, başvuruya eklenmesi zorunlu tutulmamıştır.


Müvekkile işbu kanser ilacı SGK ile anlaşması bulunan ........... Hastanesi tarafından reçete edilmiş olup SGK tarafından ilaç masraflarının karşılanması müvekkilin yaşam hakkı için şarttır.

Bu nedenle yaşam hakkının kutsallığı, sağlık güvencesi ve sosyal devlet ilkelerinin Anayasa tarafından korunan temel haklardan olması sebebiyle bu ilacın kullanılabilmesi için huzurdaki davayı açma ve yürütmenin durdurulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.


Anayasal güvence altında olan sosyal devlet ilkesi ve sağlık güvencesi ile yaşam hakkının kutsallığı dikkate alındığında müvekkilimizin bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu, gecikmesi halinde geri dönüşü imkansız olan zararlar doğacağı açıktır. Yasa'da belirtilen "gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinin gerçekleştiğinin kabulü ile dava dilekçemizle birlikte nihai karar verilinceye kadar; davalı idarenin İptali İstenen ........... tarihli ........... sayılı İlaç bedellerinin kurum tarafından karşılanması takibinin reddi işlemi hakkında Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi ve idari işlemin iptali talebimiz bulunmaktadır.


2-) YASAL MEVZUAT

Anayasanın 2. Maddesinde : ” Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. ” denilerek Türkiye cumhuriyetinin özeliklerinden bir tanesinin sosyal ve hukuk devleti olduğuna vurgu...(Dilekçe devamı paylaşılmamıştır)

.

.

.

Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği -  Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. - Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi ÖrneğiComentários


bottom of page