top of page
Ara

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Hakaret suçu, bir kişinin başka bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını kıracak şekilde sözlü, yazılı veya fiziksel bir eylemde bulunması durumudur. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "hakaret" suçu, kişilerin şeref ve haysiyetine saldırı olarak tanımlanmış ve cezalandırılması öngörülmüştür. Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi doğrudan doğruya bir kişiye yönelik olabileceği gibi, bir kişinin sosyal medya platformları üzerinden yapacağı paylaşımlar aracılığıyla da işlenebilir. Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği ile Savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir.  ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Savcılığa Şikayet Dilekçesi isimli yazımızdan şikayet dilekçesi örneklerine ulaşabilirsiniz.


Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde hakaret suçu şu şekilde düzenlenmiştir:

  • Hakaret Suçu (TCK m. 125): Bir kimseye karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde sözlü, yazılı, işaret yoluyla veya fiziksel bir eylemle saldırıda bulunmak. Hakaretin alenen işlenmesi, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi veya dini, sosyal, siyasal, düşünce ve inanç farklılığı nedeniyle işlenmesi durumunda ceza artırımı söz konusu olabilir.

  • Hakaretin Nitelikli Halleri: Hakaret suçunun belli koşullar altında işlenmesi (örneğin, kişinin kamu görevlisi olması, hakaretin aleni şekilde işlenmesi) suç için öngörülen cezanın artırılmasını gerektirebilir.

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi sonucunda Hakaret suçu ile ilgili yargılamalarda, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı ile hakaret arasındaki denge önemli bir yer tutar. Eleştiri, kişilerin veya kurumların faaliyetleri üzerine yapılan değerlendirmeleri ifade ederken, hakaret kişisel sınırları aşan ve kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen ifadeleri kapsar. Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi ile kişi şikayet edilebilir.


Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi ile Hakaret suçu için yapılacak şikayetin, hakaretin işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılması gerekmektedir. Hakaret suçundan dolayı dava açılabilmek için mağdurun şikayetçi olması ve suç duyurusunda bulunması gerekir. Hakaret suçları genellikle uzlaştırma yoluyla çözülebilmekte, ancak anlaşma sağlanamazsa cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir. Hakaret suçundan mahkum olan kişiler, para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılabilirler.


Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu


Bilişim suçları, internet veya diğer dijital ortamlar aracılığıyla işlenen suçları ifade eder ve genellikle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması, zarar verici yazılımların yayılması, çevrimiçi dolandırıcılık, fikri mülkiyet hırsızlığı gibi durumları kapsar. Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi ile Türkiye'de bilişim suçlarına ilişkin şikayetlerin yapılması ve bu suçların takibi, Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlardaki ilgili düzenlemelere göre yürütülür. Bilişim suçlarına ilişkin savcılık şikayeti yapma süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Delil Toplama

  • Bilişim suçu mağduru, suça dair delilleri toplamalıdır. Bu, ekran görüntüleri, mesaj kayıtları, işlem geçmişleri, IP kayıtları gibi dijital delilleri içerebilir. Delillerin, suçun işlendiğine dair açık ve net bilgiler içermesi önemlidir.

2. Dilekçe Hazırlama

  • Mağdurun, suçun niteliğine, işleniş şekline ve delillere dayanarak detaylı bir şikayet dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. Dilekçede, mağdurun kimlik bilgileri, suçun ne olduğu, nasıl işlendiği ve elde edilen delillerin açıklamaları yer almalıdır.

3. Şikayetin İlgili Birime Sunulması

  • Hazırlanan şikayet dilekçesi, Türkiye'de bulunan herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığına sunulabilir.

4. Takip

  • Şikayetin ardından, savcılık tarafından inceleme yapılır. Gerekli görülmesi durumunda, soruşturma açılır ve daha detaylı incelemeler, araştırmalar yapılır. Bu süreçte, mağdurun süreci takip etmesi ve gerekirse ek bilgi veya belge sunması önemlidir.

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi ile Bilişim suçlarına ilişkin şikayetler, ilgili yasal düzenlemelere göre, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. Bu süre geçirildiğinde, şikayet hakkı zamanaşımına uğrayabilir. Dolayısıyla, mağdurların hak kaybına uğramamak adına mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeleri önemlidir.
Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi


...................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


MÜŞTEKİ : ...................... (T.C.NO:..................)

ADRES :


ŞÜPHELİNİN; (BİLİNİYORSA)

ADI, SOYADI                   :

T.C KİMLİK NUMARASI  :

ADRESİ                            :

SUÇ TARİHİ:  …../…. /………


KONU : Şüphelinin TCK İlgili maddeleri ve re'sen dikkate alınacak tüm suçlar uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılması talepli dilekçenin sunumudur.


AÇIKLAMALAR:


EK-1'de görüldüğü üzere ekte olan konuşmalar 20 Ağustos 2022 tarihinde kullanıcı adlı, ismini kullanan şahıs ile müşteki arasında gerçekleşmektedir.


ANAYASA Madde 25 –

Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

ANAYASA Madde 26 –

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.


'.................kullanıcı adlı, .............. ismini kullanan şahıs EK-1'de görüldüğü üzere müştekinin kendi düşüncesini paylaştığı tweeti müştekiye yollayarak '....................... yazarak, twitter hesabını, hiç kimseye saygısızlık yapmadan, sadece kendi fikirlerini belirten müştekiye hakaret etmeye başlamıştır.


TCK Madde 125-

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte

somut bir fiil veya olgu isnat eden (...)45 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve

saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek

işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.


Sonrasında twitter hesabını resmen başkalarına hakaret etmek üzere kullanan şahıs EK-2'te görüldüğü üzere ................. gibi tahrik edici ve hakaret dolu sözlerle müştekinin üzerine gitmiş, ancak müşteki karakterli duruşunu devam ettirerek ona söylenen şeyleri açıklar mahiyette EK-3'te görülen ve .............. kullanıcı adlı şahıs tarafından atılmış ancak sonradan şahsın sildiği tweetleri ve ekran fotoğraflarını kendisine geri yollayarak kendini açıklama yapmaya çalışmıştır.


Şüpheli, müştekiye ............... diyerek müştekide zeka geriliği olduğunu ifade etmektedir. Kişinin zeka geriliği olduğunu ifade ederek müştekinin onur, şeref ve saygınlığına saldırmıştır ve suçun maddi unsurları oluşmuştur.


Sanığın, öğretmen olarak görev yapan müştekiye “... terbiyesiz, gerizekalı" diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin, TCK'nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu,..

YARGITAY DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ 2015/7745E. 2019/9753K. 23.05.2019


Sanığın, Aile Sağlık Merkezinde doktor olarak görev yapan mağdura “aile hekimi değil mi gerizekalı, manyak” diyerek hakaret ettiğinin iddia edildiği olayda, eylemin TCK'nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu,...

YARGITAY ON SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ 2015/9969E. 2015/5387K. 15.09.2015


EK-4'da görüleceği üzere müşteki kendini düzgün bir şekilde açıklamaya çalışsa da şüpheli...........diyerek müşteki üzerine gitmeye devam edip kışkırtmaya çalışmıştır.


a-Sanığın mesaj tespit tutanağı ile de sabit olduğu üzere müştekiye gönderdiği " sen bir hiçsin, acıyorum sana zavallı, yüreksiz seni" şeklindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu gözetilmeksizin yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,...

YARGITAY DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ 2014/53013E. 2019/6488K. 09.04.2019


EK-5'de görüleceği üzere, kendinden ödün vermeyerek, şüphelinin bunca hakaretine, hakaret etmeden, saygı çerçevesinde cevap veren şüpheli.................. diyerek müşteki üzerine gitmeye devam etmiştir.


................ismini kullanan şahıs doğrudan müşteki suçun maddi ve manevi unsurlarını yerine getirmek suretiyle hakaret etmiştir. Bu suç TCK m. 125'e göre ele alınıp bu suç hakkında ivedi bir şekilde harekete geçilmesi zaruriyetini doğurmuştur.


KİŞİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YETERLİ DÜZEYDE KİMLİK BİLGİSİ MEVCUT OLMADIĞINDAN, KİŞİNİN TESPİT EDİLEBİLMESİ VE İFADESİNİN ALINABİLMESİ İÇİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ BİLGİLERİ EK-6'TE SUNARIZ.


HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

NETİCE-İ TALEP : Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını akabinde iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim. …../…../……….


AD-SOYAD

İMZA


Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page