top of page
Ara

Hakaret Suçu ve Cezası


Hakaret Nedir? - Hakaret Suçu ve Cezası


1. Tanımı: Hakaret, bir kişiye onur kırıcı, küçültücü, aşağılayıcı sözler söylemek veya davranışlarda bulunmaktır. Türk Dil Kurumu (TDK) hakareti, "aşağılama, onur kırıcı söz veya davranış" olarak tanımlar. Bu tür eylemler, kişinin toplum içindeki itibarını zedelemeyi hedef alır.


2. Türk Dil Kurumu (TDK) Verileri:


 • Kelime: Hakaret

 • Anlamı: Aşağılama, küçük düşürme. Onur kırıcı söz veya davranış.


 • Örnek Cümleler:

 • "Bu tür hakaret içeren sözler asla kabul edilemez."

 • "Mahkemede hakaret suçundan yargılanıyor."


3. Hukuki Boyut: Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

 • Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden kişi, hakaret suçunu işlemiş olur.

 • Aynı şekilde, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek sövmek, küfür etmek de hakaret kapsamında değerlendirilir.


4. Suçun Unsurları: Hakaret suçunun oluşabilmesi için şu unsurların bir arada bulunması gerekir:

 • Fail: Hakaret eylemini gerçekleştiren kişi.

 • Mağdur: Hakaret eylemine maruz kalan kişi.

 • Fiil: Hakaret içeren söz veya davranış.

 • Kast: Failin, mağdurun onurunu, şerefini ve saygınlığını zedeleme amacı taşıması gerekir.


5. Hakaretin Çeşitleri:

 • Sözlü Hakaret: Kişiye yönelik küçültücü veya aşağılayıcı sözler söylemek.

 • Yazılı Hakaret: Mektup, e-posta, sosyal medya mesajları gibi yazılı araçlarla yapılan hakaretler.

 • Görsel Hakaret: Fotoğraf, karikatür gibi görsel araçlarla yapılan hakaretler.

 • Fiili Hakaret: Jest ve mimikler veya fiziksel davranışlarla yapılan hakaretler.


6. Cezai Yaptırımlar: Türk Ceza Kanunu’na göre hakaret suçu işleyen kişi hakkında hapis cezası

veya adli para cezası uygulanabilir. Özellikle kamu görevlilerine, görevlerinden dolayı yapılan hakaretlerde cezalar daha ağırdır.


Hakaret suçunun ispatı ve mağdurun korunması için yargı süreci devreye girer ve mahkeme, deliller ışığında karar verir.


Hakaret Suçu Nedir? - Hakaret Suçu ve Cezası


Tanım: Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen sözler söylemek veya davranışlarda bulunmak suretiyle işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi kapsamında düzenlenmiştir.


Unsurları:


Fail ve Mağdur:

 • Fail: Hakaret eylemini gerçekleştiren kişidir. Herkes fail olabilir.

 • Mağdur: Hakarete maruz kalan kişidir. Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler (şirketler, dernekler vb.) mağdur olabilir. Hakaretin Niteliği:

 • Sözlü Hakaret: Kişiye yönelik küçültücü veya aşağılayıcı sözler söylemek. Örneğin, birisine "ahlaksız" demek.

 • Yazılı Hakaret: Mektup, e-posta, sosyal medya gibi platformlar aracılığıyla yapılan hakaretler. Örneğin, bir kişiyi sosyal medyada küçük düşürücü ifadelerle itham etmek.

 • Görsel Hakaret: Fotoğraf, karikatür gibi görsel araçlarla yapılan hakaretler. Örneğin, bir kişinin karikatürünü aşağılayıcı şekilde çizmek.

 • Fiili Hakaret: Jest ve mimikler veya fiziksel davranışlarla yapılan hakaretler. Örneğin, birine aşağılayıcı el hareketi yapmak.


İsnadın Doğruluğu veya Yalanlığı:

 • İsnadın doğru olup olmaması, hakaret suçunun oluşması açısından önem arz etmez. Yani, doğru bir olgu isnat edilse bile bu hakaret suçu oluşturabilir.


Nitelikli Haller:

 • Kamu Görevlilerine Hakaret: Görevlerinden dolayı kamu görevlilerine yönelik hakaretler, daha ağır cezalarla sonuçlanabilir.

 • Alenen İşlenmesi: Hakaretin alenen, yani herkesin duyabileceği bir şekilde işlenmesi durumunda ceza artırılır.


Cezai Yaptırımlar: Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçu işleyen kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi durumunda ceza artırılır.


Şikayet ve Zamanaşımı: Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Mağdurun, fail hakkında şikayette bulunması gerekir. Şikayet süresi, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Genel zamanaşımı süresi ise sekiz yıldır.


Tazminat Davası: Hakarete uğrayan kişi, ceza davasının yanı sıra, manevi tazminat talebiyle hukuk mahkemelerinde de dava açabilir. Bu durumda, mağdur, uğradığı manevi zararın tazmin edilmesini talep edebilir.


Hakaret suçu, bireylerin onur, şeref ve saygınlığını koruma altına almayı amaçlayan önemli bir düzenlemedir. Bu suçun ispatı ve cezalandırılması için yargı süreci devreye girer ve mahkemeler, deliller ışığında karar verir.,


Hakaret Suçunun İnternet ve Sosyal Medya ile İşlenmesi - Hakaret Suçu ve Cezası

Genel Tanım: İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden yapılan hakaretler, geleneksel yöntemlerle işlenen hakaretlerden farklı değildir. Türk Ceza Kanunu’nda hakaret suçu, bir kişiyi aşağılamak, küçük düşürmek veya onurunu zedelemek amacıyla yapılan eylemler olarak tanımlanır ve bu eylemler internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğinde de aynı yasal düzenlemeler geçerlidir.


Unsurları:


a. Fail ve Mağdur: Fail, hakaret içeren mesaj, yorum veya içerikleri paylaşan kişidir. Mağdur ise internet veya sosyal medya üzerinden hakarete maruz kalan kişidir.


b. Hakaretin Niteliği: Hakaret, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Yazılı hakaret, sosyal medya platformlarında, forumlarda veya bloglarda yapılan küçültücü, aşağılayıcı veya onur kırıcı yorumlar ve paylaşımlardır. Görsel hakaret ise aşağılayıcı fotoğraf, video veya karikatürlerin paylaşılmasıdır. Sözlü hakaret ise sesli mesajlar, video paylaşımları veya canlı yayınlar aracılığıyla yapılan hakaretlerdir.


c. İsnadın Doğruluğu veya Yalanlığı: İsnadın doğru olup olmaması, hakaret suçunun oluşması açısından önemli değildir. İnternet ve sosyal medya üzerinden doğru bir olgu isnat edilse bile bu hakaret suçu oluşturabilir.


Nitelikli Haller: İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, genellikle alenen işlenmiş sayılır çünkü bu platformlar kamuya açık yerlerdir. Ayrıca, kamu görevlilerine yönelik hakaretler, görevlerinden dolayı yapıldığında cezalar daha ağır olur.


Hukuki Yaptırımlar: İnternet veya sosyal medya üzerinden hakaret suçu işleyen kişi hakkında ceza davası açılabilir. Türk Ceza Kanunu'na göre, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası uygulanabilir. Mağdur, hakaret içeren içeriğin kaldırılması için mahkemeye başvurabilir ve mahkeme, hakaret içeren içeriğin kaldırılmasına karar verebilir. Ayrıca, mahkeme hakaret içeren içeriğe erişim engeli getirebilir.


Şikayet ve Zamanaşımı: Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Mağdur, hakaret içeren eylemi öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde şikayette bulunmalıdır. Genel zamanaşımı süresi ise sekiz yıldır.


Delil Toplama: İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarının ispatı için delil toplama süreci önemlidir. Bu bağlamda, hakaret içeren mesajların veya paylaşımların ekran görüntüleri alınmalıdır. Ayrıca, hakaret içeren içeriklerin yedeklenmesi delil olarak kullanılabilir. Gerekirse, bilişim uzmanlarından teknik raporlar alınabilir.


Manevi Tazminat: Hakarete uğrayan kişi, ceza davasının yanı sıra manevi tazminat talebiyle hukuk mahkemelerinde de dava açabilir. Bu durumda, mağdur, uğradığı manevi zararın tazmin edilmesini talep edebilir.


İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları, dijital delillerle desteklendiğinde mahkemelerde etkili bir şekilde savunulabilir. Hakaret suçunun bu platformlar üzerinden işlenmesi, hukuki yaptırımların yanı sıra sosyal medya politikaları çerçevesinde de cezalandırılabilir ve içeriklerin kaldırılması sağlanabilir.


Hakaret Suçunun Mağdurun Gıyabında İşlenmesi - Hakaret Suçu ve Cezası

Tanım: Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici sözler söylemek veya davranışlarda bulunmak suretiyle işlenen bir suçtur. Bu suçun mağdurun gıyabında işlenmesi, hakaretin mağdurun bulunmadığı bir ortamda gerçekleştirilmesi anlamına gelir.


Unsurları: Mağdurun gıyabında hakaret suçu, genellikle üçüncü kişilere karşı yapılan küçültücü veya aşağılayıcı ifadelerle gerçekleştirilir. Bu durumda, failin sözleri mağdura doğrudan değil, dolaylı yoldan ulaşır.


Gıyapta Hakaretin Özellikleri:


 • Gıyapta İşlenmesi: Hakaret suçu, mağdurun bulunmadığı bir ortamda, örneğin arkadaş toplantısında veya iş yerinde işlenebilir. Fail, mağdur hakkında küçük düşürücü veya onur kırıcı ifadeler kullanır.


 • Üçüncü Kişilere Yönelik: Hakaret, mağdurun gıyabında işlenirken, genellikle üçüncü kişilere yönelik olarak yapılır. Bu üçüncü kişiler, mağdurun tanıdıkları veya sosyal çevresinden kişiler olabilir.


Yasal Düzenlemeler: Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre, mağdurun gıyabında hakaret suçu işlenmesi de cezai yaptırıma tabidir. Kanun, hakaret suçunun gıyapta işlenmesini de hakaret suçu kapsamında değerlendirir ve bu durum da mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte kabul edilir.


Cezai Yaptırımlar: Gıyapta hakaret suçu işleyen kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, suçun alenen işlenmesi durumunda ceza artırılabilir.


Delil Toplama ve İspat: Mağdurun gıyabında işlenen hakaret suçlarında, suçun ispatı için üçüncü kişilerin tanıklıkları ve diğer somut deliller önem taşır. Tanık ifadeleri, failin mağdur hakkında hangi sözleri söylediğini ve bu sözlerin mağdurun onurunu, şerefini ve saygınlığını nasıl zedelediğini ortaya koyabilir.


Şikayet ve Zamanaşımı: Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Mağdur, hakaret içeren ifadelerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren altı ay içinde şikayette bulunmalıdır. Genel zamanaşımı süresi ise sekiz yıldır.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri - Hakaret Suçu ve Cezası


Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesi, hakaret suçunun temel unsurlarını ve cezai yaptırımlarını düzenlerken, bazı durumlarda suçun daha ağır cezalarla cezalandırılmasını öngören nitelikli hallerini de belirlemiştir. İşte hakaret suçunun nitelikli halleri:


1. Kamu Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı Hakaret: Bir kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret edilmesi durumunda, ceza artırılır. Bu durumda failin cezası, suçun ağırlığına göre artırılır. Örneğin, bir polise görevini yaparken hakaret etmek bu kapsamda değerlendirilir.


2. Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlere Dayalı Hakaret: Bir kimsenin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve kanaatlerine veya bunlara ilişkin düşünce ve açıklamalarına dayalı olarak hakaret edilmesi durumunda, ceza artırılır. Bu tür hakaretler, kişinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik ciddi bir ihlal olarak kabul edilir.


3. Alenen Hakaret: Hakaret suçunun alenen, yani herkesin duyabileceği veya görebileceği bir şekilde işlenmesi durumunda ceza artırılır. Aleniyet, hakaretin daha geniş bir kitle tarafından duyulması veya görülmesi anlamına gelir. Örneğin, bir kişiye sosyal medyada hakaret etmek bu kapsamda değerlendirilebilir.


4. Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret: Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine (örneğin, bir komisyon, meclis veya kurul üyelerine) görevlerinden dolayı hakaret edilmesi durumunda ceza artırılır. Bu tür hakaretler, kamu görevinin yerine getirilmesini engelleyici nitelikte kabul edilir.


5. Basın ve Yayın Yoluyla Hakaret: Hakaret suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda ceza artırılır. Basın ve yayın yoluyla işlenen hakaretler, daha geniş kitlelere ulaştığı için suçun etkisi ve zararı büyür. Gazete, dergi, televizyon veya internet siteleri aracılığıyla yapılan hakaretler bu kapsamda değerlendirilir.


Ceza Artırım Oranları: Bu nitelikli hallerde, hakaret suçunun cezası yarı oranında artırılabilir. Örneğin, temel ceza altı ay ise, nitelikli hallerde bu ceza dokuz aya çıkabilir.


Hakaret Suçunda Cezayı Azaltan veya Artıran Haller - Hakaret Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesi, hakaret suçunun cezai yaptırımlarını düzenlerken, suçun işlendiği özel koşullara bağlı olarak cezayı azaltan veya artıran haller de belirlemiştir. İşte hakaret suçunda cezayı azaltan ve artıran haller:


Cezayı Artıran Haller:


1. Kamu Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı Hakaret:

 • Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret edilmesi durumunda, ceza artırılır. Bu tür hakaretler, kamu görevinin yerine getirilmesini engelleyici ve kamu otoritesine yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir.


2. Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlere Dayalı Hakaret:

 • Bir kimsenin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve kanaatlerine veya bunlara ilişkin düşünce ve açıklamalarına dayalı olarak hakaret edilmesi durumunda ceza artırılır. Bu tür hakaretler, kişinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik ciddi bir ihlal olarak kabul edilir.


3. Alenen Hakaret:

 • Hakaret suçunun alenen, yani herkesin duyabileceği veya görebileceği bir şekilde işlenmesi durumunda ceza artırılır. Aleniyet, hakaretin daha geniş bir kitle tarafından duyulması veya görülmesi anlamına gelir. Örneğin, bir kişiye sosyal medyada hakaret etmek bu kapsamda değerlendirilir.


4. Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret:

 • Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine (örneğin, bir komisyon, meclis veya kurul üyelerine) görevlerinden dolayı hakaret edilmesi durumunda ceza artırılır. Bu tür hakaretler, kamu görevinin yerine getirilmesini engelleyici nitelikte kabul edilir.


5. Basın ve Yayın Yoluyla Hakaret:

 • Hakaret suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda ceza artırılır. Basın ve yayın yoluyla işlenen hakaretler, daha geniş kitlelere ulaştığı için suçun etkisi ve zararı büyür. Gazete, dergi, televizyon veya internet siteleri aracılığıyla yapılan hakaretler bu kapsamda değerlendirilir.


Cezayı Azaltan Haller: - Hakaret Suçu ve Cezası


1. Haksız Tahrik:

 • Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında hakaret suçu işlenirse, cezada indirim yapılabilir. Failin, mağdurun haksız davranışları nedeniyle öfkeye kapılarak hakaret etmesi, cezada indirim sebebi olabilir.


2. Suçun İşleniş Biçimi ve Kapsamı:

 • Suçun işleniş biçimi ve kapsamı, cezada indirim sebebi olabilir. Örneğin, ani gelişen bir olay sırasında söylenen sözler veya fiiller, planlı ve kasıtlı olarak yapılan hakaretlere göre daha az cezalandırılabilir.


3. Failin Kişisel ve Sosyal Durumu:

 • Failin yaşı, eğitimi, sosyo-ekonomik durumu gibi kişisel ve sosyal durumları, cezada indirim sebebi olabilir. Bu durumlar, mahkeme tarafından değerlendirilebilir ve cezayı hafifletici unsur olarak kabul edilebilir.


İfade Özgürlüğü ve Eleştirinin Hakaret Suçu Olarak Nitelendirilemeyeceği Durumlar - Hakaret Suçu ve Cezası


1. İfade Özgürlüğü: İfade özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir ve bireylerin düşüncelerini, inançlarını ve kanaatlerini serbestçe ifade edebilme hakkını kapsar. Anayasa ile güvence altına alınan bu hak, kişilerin ve medyanın serbestçe konuşabilmesini, yazabilmesini ve eleştirebilmesini sağlar. Ancak ifade özgürlüğü, sınırsız bir hak değildir ve diğer bireylerin haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanılır.


2. Eleştiri ve Hakaret Arasındaki Fark: Eleştiri, bir kişinin, kurumun veya olayın olumlu veya olumsuz yönlerini değerlendirerek görüş bildirmesidir. Eleştirinin amacı, genellikle bir yanlışlığı düzeltmek, dikkat çekmek veya toplumu bilgilendirmektir. Eleştiri yapıcı olabilir ve toplumun gelişmesine katkı sağlar. Hakaret ise, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedelemek amacıyla yapılan aşağılayıcı, küçültücü veya aşağılayıcı sözlerdir.


3. Eleştirinin Hakaret Olarak Nitelendirilemeyeceği Durumlar:


a. Kamu Yararı: Kamu yararına yapılan eleştiriler, ifade özgürlüğü kapsamında korunur. Örneğin, bir gazetecinin kamu görevlilerinin yolsuzluklarını eleştirmesi, toplumu bilgilendirmek ve kamu yararını korumak amacı taşıyorsa, bu eleştiriler hakaret olarak nitelendirilemez.


b. Düşünce ve Kanaat Açıklaması: Bireylerin düşünce ve kanaatlerini ifade etmesi, anayasal bir haktır. Bir kişinin siyasi görüşlerini açıklaması veya hükümet politikalarını eleştirmesi, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir ve hakaret suçu oluşturmaz.


c. Eleştirinin Yapıcı ve Nesnel Olması: Eleştiriler, yapıcı ve nesnel bir şekilde yapıldığında, hakaret olarak nitelendirilemez. Örneğin, bir akademisyenin bilimsel bir çalışmayı eleştirmesi veya bir vatandaşın belediye hizmetlerini değerlendirmesi, yapıcı eleştiri olarak kabul edilir.


d. Mizah ve Sanat: Mizah ve sanat eserleri, ifade özgürlüğünün önemli bir parçasıdır. Karikatürler, tiyatro oyunları veya mizahi yazılar, eleştiriyi mizahi bir dille sunarak toplumda farkındalık yaratmayı amaçlar. Bu tür ifadeler, sanatın ve mizahın doğası gereği, hakaret olarak değerlendirilmez.


e. Eleştirinin Hedefinin Kamuya Mal Olmuş Kişiler Olması: Kamuya mal olmuş kişiler, siyasetçiler, sanatçılar ve ünlüler, toplumun dikkatini çeken ve halkın eleştirilerine açık olan kişilerdir. Bu kişilere yönelik eleştiriler, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir. Bu kişilerin, eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır.


4. Yargı Kararları ve Hukuki Değerlendirme: Mahkemeler, ifade özgürlüğü ve hakaret arasındaki dengeyi sağlamak için çeşitli kriterler kullanır. Eleştirinin kamu yararına olup olmadığı, nesnel ve yapıcı bir şekilde yapılıp yapılmadığı, eleştirinin hedefinin kim olduğu gibi faktörler dikkate alınarak karar verilir. Yargı, bu tür durumlarda ifade özgürlüğünü korurken, aynı zamanda kişilik haklarının ihlal edilmesini önlemeye çalışır.Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı, Adana Tazminat Avukatı , Hatay Tıp Hukuku Avukatı , Osmaniye Ceza Avukatı , Hatay Ceza Avukatı , Mersin Ceza Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. Comments


bottom of page