top of page
Ara

Hasta Hakları Nelerdir?

ESKİYÖRÜK&DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Türkiye'deki hasta hakları, genellikle "Hasta Hakları Yönetmeliği" ile düzenlenir. Bu yönetmelik, hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanırken sahip oldukları hakları detaylandırır ve sağlık hizmeti sunucularının bu haklara saygı göstermelerini zorunlu kılar. İşte bu yönetmeliğe göre bazı temel hasta hakları şunlardır:


 1. Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı: Her hastanın, nitelikli sağlık hizmetlerine zamanında ve tam olarak erişim hakkı vardır.

 2. Bilgilendirilme Hakkı: Hastaların sağlık durumları, uygulanacak tedaviler ve bu tedavilerin muhtemel sonuçları hakkında doğru ve eksiksiz bilgi alma hakkı bulunmaktadır.

 3. Onam Hakkı: Her türlü tıbbi müdahaleye başlamadan önce, hastanın açıkça bilgilendirilmiş onayının alınması gerekir. Hastaların onamı olmadan yapılan müdahaleler istisnai durumlar dışında kabul edilemez.

 4. Gizlilik Hakkı: Hastaların kişisel ve sağlık bilgileri gizli tutulmalı ve sadece yetkili kişilerle paylaşılmalıdır.

 5. Reddetme ve Tedaviyi Sonlandırma Hakkı: Hastalar, herhangi bir tıbbi müdahaleyi reddetme veya devam eden bir tedaviyi sonlandırma hakkına sahiptir.

 6. Saygı Görme Hakkı: Hastalar, her zaman saygı, nezaket ve anlayışla karşılanmalı ve kişilik haklarına saygı gösterilmelidir.

 7. Şikayet Etme Hakkı: Hastalar, aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili şikayetlerini ilgili kurumlara bildirebilme hakkına sahiptir.

 8. Dini İbadet Hakkı: Hastalar, sağlık kurumlarında dini inançlarına uygun ibadet edebilme hakkına sahiptir.

Bu haklar, hasta ve sağlık personeli arasındaki ilişkiyi düzenlemekte ve hastaların insan onuruna uygun bir şekilde tedavi görmelerini sağlamaktadır. Yönetmelik, sağlık kurumları için de hasta haklarının korunması ve teşvik edilmesi konusunda rehberlik etmektedir. Hakların bazılarını detaylı incelenecektir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz. Bilgilendirme için  Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yazımızın İçeriği şu şekildedir;Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı - Hasta Hakları Nelerdir?


Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı, bireylerin cinsiyet, yaş, etnik köken, ekonomik durum veya coğrafi konum gibi ayrımcılık yapıcı hiçbir faktöre bakılmaksızın, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine zamanında, güvenli, yeterli ve etkili bir şekilde ulaşabilme hakkını ifade eder. Bu hak, genel olarak dünya çapında kabul gören temel insan haklarından biridir ve birçok ulusal ve uluslararası yasada yer alır.


Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı şu özellikleri içerir:


 1. Kapsayıcılık: Sağlık hizmetlerine erişim, toplumun tüm bireylerini kapsayıcı olmalıdır. Hiçbir birey, sosyoekonomik durumu, cinsiyeti, yaşadığı yer veya başka herhangi bir nedenle dışlanmamalıdır.

 2. Ulaşılabilirlik: Sağlık hizmetleri fiziksel olarak ulaşılabilir olmalıdır. Bu, yeterli sayıda sağlık kuruluşunun, coğrafi olarak adil bir şekilde dağıtılmış olması ve ulaşım imkanlarının uygun olması anlamına gelir.

 3. Ekonomik Erişilebilirlik (Ödenebilirlik): Sağlık hizmetleri, ekonomik olarak erişilebilir olmalıdır. Bu, hizmetlerin bireyler için mali olarak taşınamaz bir yük oluşturmaması gerektiği anlamına gelir.

 4. Kalite: Erişilen sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede olması gereklidir. Bu, yetkin sağlık personeli tarafından, uygun sağlık teknolojileri kullanılarak sunulan ve hastaların ihtiyaçlarını karşılayan hizmetleri ifade eder.

 5. Bilgiye Erişim: Hastaların, kendileri için uygun sağlık seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmaları, bu hizmetlere nasıl erişebileceklerini bilmeleri ve sağlık durumları hakkında yeterli bilgiye erişebilmeleri gereklidir.

Bu hak, sağlık sistemlerinin temel bir özelliği olarak görülür ve bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını koruma altına alarak daha sağlıklı ve üretken bir toplum oluşturulmasına katkı sağlar. Sağlık hizmetlerine erişim, geniş kapsamlı sağlık reformlarının ve politikaların merkezinde yer alır ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilir.


Sağlık hizmetlerinde Bilgilendirilme Hakkı - Hasta Hakları Nelerdir?


Sağlık hizmetlerinde Bilgilendirilme Hakkı, hastaların kendi sağlık durumları, uygulanacak tedaviler, bu tedavilerin muhtemel riskleri ve sonuçları, alternatif tedavi yöntemleri ve bu tedavilerin maliyetleri hakkında tam ve doğru bilgi edinme haklarını ifade eder. Bu hak, hastaların sağlık hizmetlerine aktif olarak katılmasını ve bilinçli kararlar vermesini sağlamak için esastır.


Bilgilendirilme Hakkının Temel Özellikleri:


 1. Şeffaflık ve Erişilebilirlik: Hastalara, sağlık durumları ve tedavi seçenekleri hakkında anlaşılabilir ve erişilebilir bir dilde bilgi verilmesi gerekir.

 2. Zamanında Bilgilendirme: Hastaların, sağlık kararları alırken bilinçli tercihler yapabilmeleri için gerekli bilgilerin zamanında verilmesi önemlidir.

 3. Kapsamlılık: Hastalara sunulan bilgilerin kapsamlı olması, tıbbi durum, teşhis, tedavi seçenekleri, bu tedavilerin olası riskleri ve faydaları, alternatif tedavi yöntemleri ve tedavilerin potansiyel maliyetleri hakkında tam bilgi içermesi gerekir.

 4. Karşılıklı İletişim: Bilgilendirme, tek yönlü bir iletişim süreci değil, hastaların sorularını sorabileceği, endişelerini dile getirebileceği ve bilgi alışverişinde bulunabileceği karşılıklı bir süreç olmalıdır.

 5. Bilgilendirilmiş Onam: Hastalar, sağlık hizmetlerine dair önemli kararları almadan önce bilgilendirilmeli ve bu bilgiler ışığında onam vermelidir. Bu, hastaların kendi sağlık hizmetlerine yönelik kararlarda aktif bir rol almasını sağlar.

Uygulamada Bilgilendirilme Hakkı


Sağlık personeli, hastalara bilgi verirken hastanın anlayabileceği bir dil kullanmalı ve tıbbi terimleri açıklamalıdır. Aynı zamanda, hastaların sağlık bilgilerine gizlilik içinde ve saygılı bir şekilde yaklaşılmalıdır. Hastalar, kendi sağlık bilgilerini gözden geçirme ve gerektiğinde düzeltme yapma hakkına da sahiptir.


Bilgilendirilme Hakkı, hasta merkezli bir sağlık sisteminin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve hasta güvenliği ile kaliteli sağlık hizmeti sunumunun önemli bir parçasıdır. Bu hak, hastaların kendi sağlık durumları ve tedavi süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar ve sağlık hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına yardımcı olur.


Sağlık hizmetlerinde Onam Hakkı - Hasta Hakları Nelerdir?

Sağlık hizmetlerinde Onam Hakkı, hastaların herhangi bir tıbbi müdahale veya tedaviye başlamadan önce, bu müdahaleler hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra kendi serbest iradeleriyle onay vermeleri gerektiğini ifade eder. Bu hak, hasta hakları arasında özellikle önemli bir yere sahiptir çünkü bireylerin kendi bedenleri üzerindeki kontrolünü ve karar verme sürecine aktif katılımını vurgular.


Onam Hakkının Temel İlkeleri:


 1. Bilgilendirilmiş Onam: Hastaların, tıbbi müdahalelere onay vermeden önce müdahalenin doğası, amacı, süresi, beklenen faydaları, olası riskleri ve komplikasyonları, alternatif tedavi yöntemleri ve müdahale yapılmadığı takdirde oluşabilecek durumlar hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu bilgiler hastaya, anlayabileceği bir dilde açık ve net bir şekilde sunulmalıdır.

 2. Gönüllülük: Hastalar, herhangi bir baskı, zorlama veya manipülasyon olmaksızın kendi serbest iradeleriyle karar vermeli ve onam vermeli veya reddetmelidir.

 3. Yeterlilik: Hastanın karar verme kapasitesine sahip olması, yani kendi kararlarını verebilecek akıl sağlığı ve olgunluğa sahip olması gerekir. Eğer hasta karar verme yetisine sahip değilse, yasal vasi veya yakın akrabalar devreye girebilir.

 4. Devamlılık: Onam, sürekli bir süreçtir. Hastanın durumu veya tedavi süreci değişirse, yeni duruma göre yeniden onam alınması gerekebilir.

 5. Çekilme Hakkı: Hastalar, herhangi bir zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin önceden verdikleri onamı geri çekme hakkına sahiptir.


Onam süreci, hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanırken karşılaşacakları her tür tıbbi müdahale için geçerlidir. Bu, rutin tıbbi işlemlerden cerrahi müdahalelere, ilaç tedavilerinden deneysel araştırma protokollerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Hastaneler ve sağlık kurumları genellikle bu onamı yazılı olarak alır ve hastanın tıbbi kayıtlarında saklar.

Onam Hakkı, hastaların özerkliğini, saygınlığını ve karar verme özgürlüğünü korur. Bu hak, tıbbi etik ve hasta merkezli bakımın temel bir unsuru olarak kabul edilir ve etik tıp pratiğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hastaların bu hakka saygı gösterilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hastaların bu hizmetlere olan güvenini artırır.


Sağlık hizmetlerinde Gizlilik Hakkı - Hasta Hakları Nelerdir?

Sağlık hizmetlerinde Gizlilik Hakkı, hastaların kişisel ve sağlık bilgilerinin gizli tutulması ve yalnızca hastanın izniyle veya yasal olarak zorunlu durumlar dışında başkalarıyla paylaşılmaması hakkını ifade eder. Bu hak, hasta mahremiyetinin korunması ve bireylerin özel bilgilerinin saygı görmesi üzerine kuruludur. Hastaların sağlık bilgilerinin gizli tutulması, sağlık hizmetlerinde güvenin temel taşlarından biridir ve etik sağlık hizmeti uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.


Gizlilik Hakkının Ana Özellikleri:


 1. Gizliliğin Korunması: Sağlık kurumları ve çalışanları, hastanın sağlık ve kişisel bilgilerini, yalnızca tedavi sürecinde gerekli olan sağlık personeliyle sınırlı tutmak zorundadır. Bu bilgilerin başka kişi veya kurumlarla paylaşılması, hastanın açık rızası olmadıkça yapılamaz.

 2. Veri Güvenliği: Hastaneler ve diğer sağlık kurumları, hastaların bilgilerini güvenli bir şekilde saklamalı, bilgi sızıntılarına ve yetkisiz erişime karşı uygun teknolojik ve fiziksel güvenlik önlemleri almalıdır.

 3. Yasal İstisnalar: Bazı durumlar, gizlilik hakkının sınırlarını zorlayabilir. Örneğin, bulaşıcı hastalıkların rapor edilmesi veya yasal soruşturmalar gibi kamusal sağlık veya güvenlikle ilgili durumlarda hasta bilgilerinin paylaşılmasına izin verilebilir.

 4. Hasta Onayı: Hastalar, kendi sağlık bilgilerinin kimlerle paylaşılabileceği konusunda karar verme hakkına sahiptir. Bu, bilgilerin başka doktorlar, aile üyeleri veya sigorta şirketleriyle paylaşılması gerektiğinde özellikle önemlidir.

Gizlilik Hakkının Uygulanması


Sağlık çalışanları, hasta gizliliği ile ilgili yasalara ve meslek etik kurallarına sıkı sıkıya uymalıdır. Gizlilik hakkına yönelik ihlaller, hastaların güvenini sarsabilir ve sağlık hizmetlerine olan genel güveni azaltabilir. Bu nedenle, hastaların gizlilik haklarının korunması, tüm sağlık çalışanları için temel bir sorumluluktur.


Ayrıca, sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, elektronik sağlık kayıtlarının güvenliği ve gizliliği konusunda da özel dikkat gerekmektedir. Sağlık bilgilerinin elektronik ortamda saklanması ve iletilmesi, uygun güvenlik protokollerinin ve şifreleme teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu kılar.


Gizlilik Hakkı, hastaların sağlık hizmetlerine güvenle katılmalarını sağlar ve bireylerin kişisel bilgilerinin özenle korunmasını garanti eder. Bu, sağlık sisteminin bütünü için güven ve saygının sürdürülmesine yardımcı olur.


Sağlık Hizmetlerinde Reddetme ve Tedaviyi Sonlandırma Hakkı - Hasta Hakları Nelerdir?


Sağlık hizmetlerinde Reddetme ve Tedaviyi Sonlandırma Hakkı, hastaların kendilerine önerilen herhangi bir tıbbi müdahaleyi veya tedaviyi reddetme veya halihazırda devam eden bir tedaviyi sonlandırma hakkını ifade eder. Bu hak, hasta özerkliğinin ve kişisel tercihlerin önemli bir göstergesidir ve hastaların kendi sağlıkları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar.


Reddetme ve Tedaviyi Sonlandırma Hakkının Önemli Yönleri:


 1. Bilinçli Karar: Hastalar, sağlık hizmetleriyle ilgili kararlarını bilinçli bir şekilde verebilmelidir. Bu, hastanın sağlık durumu, önerilen tedavi yöntemleri, alternatifler ve muhtemel riskler hakkında tam ve anlaşılır bilgiye sahip olması gerektiği anlamına gelir.

 2. Gönüllülük: Hastaların tedaviyi kabul etme veya reddetme kararı, herhangi bir baskı veya zorlama olmaksızın, özgür iradeleriyle alınmalıdır. Hastalar, tedavi sürecinde herhangi bir aşamada fikirlerini değiştirme ve önceki kararlarından dönmek konusunda serbesttir.

 3. Yeterlilik: Hasta, karar verme yetisine sahip olmalı, yani kararlarını verebilecek akıl sağlığı ve yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer hasta karar verme yetisine sahip değilse, yasal vasi veya yetkili bir yakını tarafından karar verilebilir.

 4. Yasal ve Etik Çerçeve: Her ne kadar hastaların tedaviyi reddetme hakları olsa da, bu hak bazı yasal ve etik sınırlamalara tabi olabilir. Örneğin, bazı acil durumlarda veya halk sağlığını tehdit eden durumlarda hastanın tedaviyi reddetme hakkı sınırlanabilir.

Uygulamada Reddetme ve Tedaviyi Sonlandırma Hakkı


Bu hak, özellikle kronik hastalıkları olan, ölümcül hastalıklara sahip veya son dönemde olan hastalar için önemlidir. Hastalar, yaşamın son dönemlerinde müdahaleci tedavilere devam etmek yerine palyatif bakım (hafifletici tedavi) seçebilirler.

Reddetme ve tedaviyi sonlandırma hakkı, aynı zamanda tıbbi müdahalelerin sadece tıbbi gereklilikler ve bilimsel bilgiye dayanarak değil, aynı zamanda hastaların kişisel değerleri ve tercihleri doğrultusunda uyarlanması gerektiğini vurgular. Bu, hasta merkezli bir sağlık anlayışının ve etik tıp uygulamalarının temel bir parçasıdır.


Hastaların bu hakkını kullanmaları, sağlık çalışanları için de hasta kararlarına saygı duymayı gerektirir. Sağlık personeli, hastaların kararlarını desteklemek ve bu süreçte hastaları bilgilendirmekle yükümlüdür. Hastaların kararlarının, onların genel sağlık ve refahı üzerindeki potansiyel etkileri hakkında hastaları uygun bir şekilde bilgilendirmek önemlidir.


_______________________________________________________________________________________

Hasta Hakları Nelerdir? - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.Hasta Hakları Nelerdir?Hasta Hakları Nelerdir? - ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 


コメント


bottom of page