top of page
Ara

Basit Yargılama Usulü - Yazılı Yargılama Usulü

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Basit Yargılama Usulü


Basit yargılama usulü, Türk hukuk sisteminde, belli bir parasal sınıra kadar olan ve özellikle alacak davalarında uygulanan, yargılama işlemlerinin daha sade, hızlı ve az masraflı bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bir yargılama yöntemidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda (HMK) düzenlenmiştir ve genellikle küçük çaplı mali ihtilaflarda tercih edilir. Bu usulün temel özellikleri ve uygulanış şekli hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse:


 1. Uygulama Alanı ve Parasal Sınır: Basit yargılama usulünün uygulanacağı davalar, genellikle HMK'da belirlenen parasal sınırlar dahilindeki alacak ve tazminat davalarıdır. Bu parasal sınır zaman zaman değişiklik gösterebilir ve her yıl için yeniden belirlenir.

 2. Yazılı Yargılama İlkesi: Basit yargılama usulünde, esas olarak yazılı yargılama ilkesi geçerlidir. Ancak, mahkeme gerekli gördüğü hallerde duruşma yapabilir.

 3. Delillerin İbrazı: Davacı, dava dilekçesi ile birlikte delillerini sunmak zorundadır. Davalı da, cevap dilekçesi ile birlikte kendi delillerini ibraz etmelidir. Delil sunma süreleri bu usulde daha kısadır.

 4. Önceden Hazırlık Aşamasının Sınırlandırılması: Basit yargılama usulünde, hazırlık aşaması sınırlıdır veya tamamen ortadan kalkabilir. Bu, yargılama sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

 5. Kanıtlama ve İspat Yükü: Tarafların kanıtlama ve ispat yükü, genel hukuk usullerinde olduğu gibi korunmaktadır. Ancak, süreç daha sadeleştirilmiş olduğundan, delillerin daha başından itibaren etkili ve açık bir şekilde sunulması gerekmektedir.

 6. Kararın Hızlı Alınması: Basit yargılama usulünün temel amaçlarından biri, davaların daha hızlı sonuçlandırılmasıdır. Bu nedenle, mahkemeler bu tür davaları öncelikli olarak ele alır ve karara bağlar.

 7. Temel Hak ve İlkeler: Her ne kadar basit yargılama usulü, süreci hızlandırmayı ve sadeleştirmeyi amaçlasa da, temel hak ve adil yargılanma ilkelerinden ödün verilmez. Tarafların hakları korunur ve adil bir yargılama süreci sağlanır.

Basit yargılama usulü, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bireyler için, maliyetleri ve yargılama sürecinin uzunluğunu azaltma açısından önemli bir araçtır. Bu usul sayesinde, daha az maliyetle ve daha kısa sürede hukuki ihtilafların çözümlenmesi mümkün hale gelir.


Yazılı Yargılama Usulü


Yazılı yargılama usulü, hukuk davalarında uygulanan ve davaların esas olarak tarafların yazılı beyanları, dilekçeleri ve sunmuş oldukları yazılı deliller üzerinden yürütüldüğü bir yargılama yöntemidir. Bu usul, Türk hukuk sistemi dahil olmak üzere birçok ülkenin hukuk sisteminde yaygın olarak kullanılır.  ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.


Özellikleri


 1. Dilekçelerin Merkeziyeti: Yazılı yargılama usulünde, dava dosyası esas olarak tarafların sunduğu dilekçeler ve bu dilekçelere eklenen belge ve delillerden oluşur. Taraflar, iddia ve savunmalarını, delil tekliflerini ve diğer tüm yasal beyanlarını yazılı olarak mahkemeye sunarlar.

 2. Delil Sunumu: Taraflar, dava sürecinin başında iddialarını desteklemek için gerekli olan tüm delilleri yazılı olarak sunmak zorundadırlar. Bu deliller, belgeler, tanık beyanları, bilirkişi raporları ve benzeri yazılı kanıtları içerebilir.

 3. Mahkeme Oturumlarının Sınırlı Kullanımı: Yazılı yargılama usulünde mahkeme oturumlarına sınırlı olarak başvurulur. Oturumlar genellikle delillerin tartışılması, tanıkların dinlenmesi veya tarafların ağızdan beyanlarının alınması gibi özel durumlar için ayrılır.

 4. Hakimlerin Dosya Üzerinden Değerlendirme Yapması: Hakim, dava dosyasını ve tarafların yazılı beyanlarını detaylı bir şekilde inceleyerek kararını oluşturur. Bu süreç, hakimin tüm delilleri ve argümanları dikkatlice değerlendirmesine olanak tanır.

Avantajları


 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Yazılı yargılama usulü, mahkeme oturumlarının sıkça düzenlenmesi gereksinimini azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 • Daha Kapsamlı Delil Değerlendirme: Hakimlerin, delilleri ve dilekçeleri detaylı bir şekilde incelemesi, daha kapsamlı ve dikkatli bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır.

 • Tarafların Daha İyi Hazırlanması: Taraflar, iddia ve savunmalarını yazılı olarak hazırlayarak sunmak zorunda olduklarından, argümanlarını daha düzenli ve etkili bir şekilde sunma fırsatı bulurlar.

İşleyişi


 1. Dava Açılması: Davacı, iddianamesini ve delillerini içeren bir dilekçe ile davayı açar.

 2. Cevap ve Karşı Dilekçeler: Davalı, davacının dilekçesine cevap verir ve kendi delillerini sunar. Davacı da buna karşı bir dilekçe ile yanıt verebilir.

 3. Delil Tespiti ve İncelemesi: Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri inceler ve gerekirse ek delil sunumu için taraflara süre verir.

 4. Duruşmalar: Mahkeme, delilleri tartışmak, tanıkları dinlemek veya tarafların sözlü açıklamalarını almak için duruşma düzenleyebilir.

 5. Karar: Mahkeme, tüm yazılı beyanları, delilleri ve gerekirse duruşmalarda elde edilen bilgileri değerlendirerek kararını verir.

Yazılı yargılama usulü, özellikle karmaşık hukuki meselelerin çözümünde ve delil değerlendirmesinin büyük önem taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu usul, adil bir yargılamayı sağlarken, aynı zamanda yargılama sürecinin daha verimli ve etkili olmasına katkıda bulunur.


Yazılı Yargılama Usulü ile Basit Yargılama Usulü Arasındaki Farklar


Türk Hukuk Sisteminde Yazılı Yargılama Usulü ile Basit Yargılama Usulü Arasındaki Farklar

Türk hukuk sistemi, çeşitli yargılama usulleriyle hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlar. Bu usullerden en yaygın olanları yazılı yargılama usulü ve basit yargılama usulüdür. Her iki usul de Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda (HMK) düzenlenmiş olup, belirli farklılıklar taşır. Basit Yargılama Usulü - Yazılı Yargılama Usulü


Yazılı yargılama usulü, Türk hukuk sisteminin temel yargılama yöntemidir. HMK'nın 4. Kitabı'nda düzenlenmiştir. Bu usul, özellikle büyük çaplı ve karmaşık hukuki uyuşmazlıkların çözümünde tercih edilir. Yazılı yargılama usulünün özellikleri şu şekildedir:


 • Dava Süreci: Taraflar, iddia ve savunmalarını, delil listelerini ve hukuki gerekçelerini içeren dilekçelerle sunarlar. Bu süreçte, tarafların yazılı beyanları ve delilleri merkezi bir öneme sahiptir.

 • Delil Sunumu ve İncelemesi: Taraflar, iddialarını desteklemek için gerekli olan tüm delilleri yazılı olarak sunarlar. Mahkeme, delilleri detaylı bir şekilde inceler ve değerlendirir.

 • Duruşma: Duruşmalar, yazılı yargılama usulünün önemli bir parçasıdır. Ancak, bu duruşmalar genellikle delillerin sunumu ve tartışılması, tanıkların dinlenmesi gibi belirli amaçlarla sınırlıdır.


Basit yargılama usulü, daha az maliyetli ve daha hızlı bir yargılama süreci sağlamayı amaçlar. HMK'nın 316 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu usul, genellikle parasal sınırı belirli bir miktarın altında olan alacak ve tazminat davalarında uygulanır. Basit yargılama usulünün özellikleri şunlardır:


 • Hızlı ve Ekonomik Bir Yargılama: Basit yargılama usulü, yargılama sürecini hızlandırmak ve masrafları azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

 • Yazılı ve Sözlü Unsurların Kombinasyonu: Bu usulde, yazılı beyanların yanı sıra, mahkeme süreci içerisinde sözlü müzakereler ve açıklamalar da yer alabilir.

 • Sınırlı Delil Sunumu: Tarafların delil sunumu, daha sınırlı ve özelleştirilmiş bir çerçevede gerçekleşir. Mahkeme, delilleri hızlı bir şekilde değerlendirir.

Ana Farklar


 1. Uygulama Alanı ve Amaç: Yazılı yargılama usulü, genellikle daha karmaşık ve büyük çaplı davalar için uygundur. Basit yargılama usulü ise, daha küçük ve ekonomik değeri düşük davalar için tasarlanmıştır ve hızlı bir çözüm sunmayı amaçlar.

 2. Yargılama Süreci ve Süreçlerin İşleyişi: Yazılı yargılama usulünde süreç daha formal ve detaylıdır. Basit yargılama usulünde ise süreç daha esnek ve hızlıdır.

 3. Delil Sunumu: Yazılı yargılama usulünde delil sunumu daha geniş ve kapsamlı bir çerçevede gerçekleşirken, basit yargılama usulünde delil sunumu daha sınırlıdır ve hızlı bir şekilde değerlendirilir.

 4. Mahkeme Duruşmaları: Yazılı yargılama usulünde duruşmalar, davaların merkezi bir parçasıdır ve genellikle daha sık gerçekleşir. Basit yargılama usulünde ise duruşmalar daha az sıklıkta yapılır ve daha kısa sürer.

Sonuç olarak, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farklar, uygulama alanları, yargılama süreçlerinin işleyişi, delil sunumu ve mahkeme duruşmalarının yapısı gibi çeşitli faktörlere dayanır. Her iki usul de Türk hukuk sisteminde önemli bir yer tutar ve davaların niteliğine göre en uygun yargılama yönteminin seçilmesini sağlar.


Basit Yargılama Usulü - Yazılı Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü - Yazılı Yargılama Usulü - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

コメント


bottom of page